อุปกรณ์ช่วยแจ้งเตือนผู้พิการทางการได้ยินในห้องพัก

Main Article Content

จักรพงษ์ บุญมา วิทวัส แก้วเหลา

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและศึกษาความพึงพอใจต่ออุปกรณ์ช่วยแจ้งเตือนผู้พิการทางการได้ยินในห้องพัก ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการเรียกเตือนผู้พิการทางการได้ยิน ทำให้ผู้พิการทางการได้ยินเข้าถึง และรับรู้ข้อมูลได้มากขึ้น   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย  แบบสอบถามความพึงพอใจต่ออุปกรณ์ช่วยแจ้งเตือนผู้พิการทางการยินในห้องพัก


คณะผู้วิจัยทำการสอบถามความพึงพอใจต่ออุปกรณ์ช่วยแจ้งเตือนผู้พิการทางการยินในห้องพัก จากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนนักศึกษาผู้พิการทางการได้ยิน วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์  จำนวน  12 คน เป็นผู้ทดลองใช้อุปกรณ์ช่วยแจ้งเตือนผู้พิการทางการยินในห้องพัก ในภาพรวมของผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างมีความเห็นต่ออุปกรณ์ช่วยแจ้งเตือนผู้พิการทางการได้ในห้องพัก ตามข้อความคิดเห็น โดยเรียงจากค่าเฉลี่ยสูงสุดไปต่ำสุด ดังนี้ อุปกรณ์ช่วยแจ้งเตือนผู้พิการทางการได้ยินในห้องพัก ทำงานได้ดีและสมบูรณ์ มีค่าเฉลี่ย ( =4.92, S.D.= 0.29) อยู่ในระดับคะแนน มากที่สุด   เคลื่อนย้าย และติดตั้งได้สะดวก  มีค่าเฉลี่ย ( =4.42, S.D.= 0.51) อยู่ในระดับคะแนน มาก, โครงสร้างของอุปกรณ์มีความปลอดภัย มีความคงทนและแข็งแรงมีประสิทธิภาพ ( =4.17, S.D.= 0.58) อยู่ในระดับคะแนน มาก  สามารถใช้งานได้จริง มีประสิทธิภาพ  มีค่าเฉลี่ย ( =4.08, S.D.= 0.67) อยู่ในระดับคะแนน มาก และออกแบบระบบการทำงานได้อย่างถูกต้อง ( =3.50, S.D.= 0.52) อยู่ในระดับคะแนน มากค่าระดับคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับ  4.22  จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งแปลความหมายได้ว่า อยู่ในระดับมาก  

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

สรวิชญ์ หมื่นจำนงค์ และคณะ. (2560). ระบบแจ้งเตือนไร้สายภายในอาคารสำหรับผู้พิการหูหนวก.นครปฐม : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์.

อภิไธย สงวนรัษฎ์. (2549). การพัฒนาระบบเตือนภัยภายในที่พักอาศัย. นครนายก : สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

___________. วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : https://sites.google.com/site/pranget58/wngcr-fifa-beuxng-tn. สืบค้น 20 ก.พ. 2563

___________. ความพิการทางการได้ยิน. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จากhttps://www.oocities.org/nadtthai/deafnessth.html. สืบค้น 20 ก.พ. 2563