เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยตีพิมพ์บทความวิจัย และบทความวิชาการทั่วไป สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรมศาสตร์ และนวัตกรรมสาขาวิชาเทคโนโลยี และสหวิทยาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กำหนดการออกวารสาร
ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน
ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม

โดยทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรง ไม่น้อยกว่า 2 ท่านต่อหนึ่งบทความ

เผยแพร่แล้ว: 2020-12-29

ปัจจัยที่ส่งผลการเลือกใช้บริการ ABC EXPRESS ในเขตพื้นที่อำเภอสามพราน

สุนทรี พุฒิวร จิราวรรณ เครือสุวรรณ์ เบ็ญจพร ประสพชาต

36-50

รถตัดหญ้าบังคับวิทยุ

กนกกัญญากรณ์ พรวราขจรกุล ชาญวิทย์ ราชกระโทก เตมีย์ วงษ์ศรี ศุภวัชร นิยมพันธุ์

51-60