แบบจำลองการจัดการนิทรรศการแสดงสินค้า O – TOP ประจำจังหวัดสุรินทร์ ด้วยโปรแกรม Sketch Up 2017

  • อนุวัฒน์ เปพาทย์ อภินันทิชัย โจมสติ จตุร์พร ศรีกิมแก้ว สมยศ ยามไสย์ อนุชิต นนธิจันทร์
คำสำคัญ: ความพึงพอใจ, นิทรรศการแสดงสินค้า O-TOP, โมเดล 3 มิติ

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้เพื่อออกแบบและสร้างแบบจำลองการจัดนิทรรศการแสดงสินค้า O - TOP ประจำจังหวัดสุรินทร์ ด้วยโปรแกรม Sketch Up 2017 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อแบบจำลองการจัดนิทรรศการแสดงสินค้า          O - TOP ประจำจังหวัดสุรินทร์ ด้วยโปรแกรม Sketch Up 2017 โดยมีผลที่ได้จากการ ออกแบบโมเดล 3 มิติ มีเนื้อหารายละเอียดประกอบด้วยพื้นที่การลงทะเบียน พื้นที่สำหรับการถ่ายภาพ เวทีกลาง พื้นที่เจรจาธุรกิจ โซนสินค้า O - TOP ประเภทอาหารโซนสินค้า O-TOP ประเภทเสื้อผ้าโซนสินค้ำ O-TOP ประเภทสมุนไพรและพืชพันธุ์ โซนสินค้า O-TOP ประเภทเครื่องประดับ โซนสินค้า O-TOP ประเภท เฟอร์นิเจอร์ และเครื่องใช้ต่างๆ ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างในภาพรวมทั้ง 2 ด้าน พบว่า รายการ ประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 1) ด้านโมเดลแบบจำลอง 3 มิติ (= 3.9 / S.D. = 0.63) แปลผลได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับ ดี 2) ด้านการนำเสนอผังโมเดลต้นแบบ (= 3.8 / S.D. = 0.61) แปลผลได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับ ดี ผลเฉลี่ยจากทั้งสองด้าน พบว่า (= 3.85 / S.D. = 0.62) แปลผลได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับ ดี ดังนั้น จึงจะกล่าวได้ว่า แบบจำลองการจัดนิทรรศการแสดงสินค้า O-TOP ประจำจังหวัดสุรินทร์ ด้วยโปรแกรม Sketch Up 2017 สามารถ นำไปใช้เป็นแบบจำลองผังการจัดนิทรรศการต้นแบบแสดงสินค้า O-TOP ประจำจังหวัดสุรินทร์ ได้ในลำดับต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

บุญชม ศรีสะอาด. (2535). การวิจัยพื้นฐาน. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น

ประเสริฐ ศีลรัตนา. (2546). การออกแบบนิทรรศการ. กรงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์สิปประภา.

ปิยะวุฒิ แดนวงดร และพลวัชร พรหมดวง. (2559). ประยุกต์การใช้งานโปรแกรม Sketch Up สร้างแบบจำลอง

โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) เสมือนจริงเพื่อการจัดการงานก่อสร้าง (สำหรับบ้านพักอาศัย

สองชั้น). การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1. นครปฐม.

อภิสิทธิ์ พรมแสน และมนัสนิต ใจดี. (2562). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การสร้างโมเดล

D ด้วยโปรแกรม Google Sketchup ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบางลี่วิทยา โดยใช้สื่อ

มัลติมีเดียร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน. การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยี

และนวัตกรรม ครั้งที่ 5. มหาสารคาม.

เผยแพร่แล้ว
2021-06-30