เพื่อรวบรวม และเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ โดยตีพิมพ์บทความวิจัย และบทความทางวิชาการ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ของอาจารย์ นักศึกษา และนักวิชาการ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

กำหนดการออกวารสาร
ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน
ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม

โดยทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรง ไม่น้อยกว่า 3 ท่านต่อหนึ่งบทความ

เผยแพร่แล้ว: 2021-06-30

การทดสอบเครื่องสับอเนกประสงค์เพื่อการเกษตร

อัศวิน สืบนุการณ์ ภูเมศร์ นิยมมาก วัชรากรณ์ จันโสม นันทพัทธ ปัดภัย

1-7

การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของเครื่องซ้อมรับใบปริญญาบัตร

ทรงศักดิ์ แสงมาศ ทรงศักดิ์ มีสิทธิ์ ปฏิวัติ อาสาเสน พิทักษ์ แสนกล้า

8-16

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอรี่

ไสยเพ็ญ เฉิดเจิม ภูพิชย์ ทานะ แสงเดือน ธรรมวัตร

28-35

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

ณัฐวุฒิ หงส์จันทร์ สุชาติ ดุมนิล วีรวัฒน์ เถรี ศิวา เลิศกระโทก ศิวารัฐ กลัดเนียม สุราษฎร์ เจริญยิ่ง

47-59

แบบจำลองการจัดการนิทรรศการแสดงสินค้า O – TOP ประจำจังหวัดสุรินทร์ ด้วยโปรแกรม Sketch Up 2017

อนุวัฒน์ เปพาทย์ อภินันทิชัย โจมสติ จตุร์พร ศรีกิมแก้ว สมยศ ยามไสย์ อนุชิต นนธิจันทร์

60-69