ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (2564): วารสารวิชาการ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2564

เพื่อรวบรวม และเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ โดยตีพิมพ์บทความวิจัย และบทความทางวิชาการ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ของอาจารย์ นักศึกษา และนักวิชาการ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

กำหนดการออกวารสาร
ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน
ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม

โดยทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรง ไม่น้อยกว่า 3 ท่านต่อหนึ่งบทความ

เผยแพร่แล้ว: 2021-06-30

บทความวิจัย