การออกแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอรี่

  • ไสยเพ็ญ เฉิดเจิม ภูพิชย์ ทานะ แสงเดือน ธรรมวัตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
คำสำคัญ: การออกแบบ พัฒนา บรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า

บทคัดย่อ

งานวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อออกแบบกราฟิกกล่องบรรจุภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอรี่ ของผู้ประกอบการข้าวไรซ์เบอรี่ บ้านโคกเพชร ตำบลปรือ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 2) เพื่อออกแบบรูปทรงกล่องบรรจุภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอรี่ ของผู้ประกอบการข้าวไรซ์เบอรี่ บ้านโคกเพชร ตำบลปรือ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ และ 3) เพื่อสำรวจความพึงพอใจต่อบรรจุภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอรี่ ของผู้ประกอบการข้าวไรซ์เบอรี่ บ้านโคกเพชร ตำบลปรือ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ผลการวิจัยพบว่า แบบที่บรรจุภัณฑ์ที่ทำด้วยกล่องกระดาษผู้เชี่ยวชาญให้ความคิดเห็นมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.57 เพราะมีความสะดวกต่อการบรรจุข้าวไรซ์เบอรี่ ง่ายต่อการหอบหิ้วและผู้ขายไม่ต้องลงทุนซื้อบรรจุภัณฑ์ที่มีราคาสูง ด้านการออกแบบกราฟิก พวว่าแบบที่มีตัวอักษรและรูปภาพกราฟฟิกผู้เชี่ยวชาญให้ความคิดเห็นมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ย 4.16 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.85 เพราะตราสินค้ามีความเป็นเอกลักษณ์ที่สื่อถึงข้าวไรซ์เบอรี่ ตลอดจนมีความเรียบง่ายเหมาะแก่การจดจำ ส่วนด้านความพึงพอใจต่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์ พบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.66 เพราะบรรจุภัณฑ์มีทั้งความสวยงาม น่าสนใจและสะดวกต่อการนำไปใช้

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

กรมการข้าว .ความสำคัญของบรรจุภัณฑ์. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.ricethailand.go.th

/rkb3/title-index.php-file=content.php&id=16-1.htm . สืบค้น 20 มกราคม 2564.

ขุนแผน ตุ้มทองคำ. (2553). การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาอาหารทอดสำหรับสินค้าผลิตภัณฑ์

ชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์. คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์:เพชรบูรณ์.

พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์ และ ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร.(2560) . การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าว จากวัสดุท้องถิ่น

ประเภทกระดาษและเชือกกล้วย สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวตะเคียนงาม จังหวัดกำแพงเพชร.

วารสารวิชาการ AJNU ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร. 8(1) มกราคม 2560 –

มิถุนายน 2560. หน้า 64 – 80.

รัตติยา คงสมปี. (2548). การประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ : ศึกษากรณี

อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร .ปัญหาพิเศษรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารทั่วไป

วิทยาลัยบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา.

อโนทัย เพช็รสวรรณ. (2549). การออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับข้าวแต๋น๋ในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์.

หลักสูตรปริญญาศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิขาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

เผยแพร่แล้ว
2021-06-30