การประดิษฐ์โคมไฟจากไหมพรม เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา การงานอาชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

Main Article Content

พัฒนะ เจริญยิ่ง, กุลธิดา ผาดีอุ่น, สกุณา นาคพุ่ม, อุดมพล นาอุดม

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประดิษฐ์โคมไฟจากไหมพรม นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน รายวิชาการงานอาชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย2) เพื่อนำไปทดลองสอนและหาค่าประสิทธิภาพของนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 


            ดำเนินการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ขั้นตอน1การประดิษฐ์โคมไฟจากไหมพรม ออกแบบโคมไฟจากไหมพรมจำนวน 3 แบบ นำไปเสนอกับผู้ทรงคุณวุฒิ โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ แล้วดูจากค่าเฉลี่ยที่สูงที่สุด จำนวน 1 แบบและนำไปประดิษฐ์โคมไฟจากไหมพรมขั้นตอน2 เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นำไปเสนอกับผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3ท่าน ในการประเมินหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ (IOC) นำไปทดลองสอนและหาค่าประสิทธิภาพของนวัตกรรมการเรียนรู้โดยมีผลการวิจัยดังนี้


  1. ผลการประเมินความพึงพอใจของโคมไฟจากไหมพรม โดยผู้ทรงคุณวุฒิทำการประเมินโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจจำนวน 3 รูปแบบได้ผลดังนี้

                        1.1 รูปแบบที่ 1 มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ 4.67 (มากที่สุด)


                        1.2 รูปแบบที่ 2 มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ 4.67 (มากที่สุด)


                        1.3 รูปแบบที่ 3 มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ 4.83 (มากที่สุด)


            ดังนั้น ผู้วิจัยได้เลือกรูปแบบที่ 3 สำหรับนำไปใช้ในการทดลองสอนนักเรียนชั้นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 โรงเรียนเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 39 คน เนื่องจาก มีความพึงพอใจโดยรวมมากที่สุด


  1. ผลการหาค่าประสิทธิภาพของนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ของสื่อนวัตกรรมโคมไฟจากไหมพรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 โรงเรียนเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 39 คน จากคะแนนของแบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน มีประสิทธิภาพที่ 80.38/81.03ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 70/70 ดังนั้นสื่อนวัตกรรมโคมไฟจากไหมพรมที่สร้างขึ้นนั้น สามารถนำไปใช้ในการสอนในโรงเรียนได้

 


คำสำคัญ: การประดิษฐ์ โคมไฟ การงานอาชีพ

Article Details

บท
บทความวิจัย