ความสัมพันธ์และปัจจัยทำนายต่อวัฒนธรรมความปลอดภัยในระบบอุตสาหกรรมการผลิต

Main Article Content

ปองเดช กวินปัถย์, นันทิรา วรกาญจนบุญ, สกุลรัตน์ สุทธิประภา, ศศิวรรณ ทัศนเอี่ยม

บทคัดย่อ

           งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษาองค์ประกอบวัฒนธรรมความปลอดภัยในระบบอุตสาหกรรมการผลิตและวิเคราะห์ความสัมพันธ์และปัจจัยทำนายต่อวัฒนธรรมความปลอดภัยในระบบอุตสาหกรรมการผลิต โดยเลือกใช้การศึกษาแบบภาคตัดขวางเชิงวิเคราะห์ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยที่ทำงานอยู่ในอุตสาหกรรมการผลิต โดยใช้การวิธีสุ่มแบบง่าย เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 385 ราย สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ และค่าร้อยละ และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ


            ผลการศึกษาองค์ประกอบวัฒนธรรมความปลอดภัยในระบบอุตสาหกรรมการผลิต มี 6 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ ด้านการนำเข้า ด้านกระบวนการทำงาน ด้านผลลัพธ์ ด้านสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ด้านการยศาสตร์ ด้านประสบการณ์ ในส่วนของผลการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมความปลอดภัยในระบบอุตสาหกรรมการผลิต กำหนดให้ตัวแปรอิสระ คือ ข้อมูลทางประชากร ปัจจัยด้านการนำเข้า ปัจจัยด้านกระบวนการทำงาน ปัจจัยด้านผลลัพธ์ ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ปัจจัยด้านการยศาสตร์ ปัจจัยด้านประสบการณ์ เมื่อวิเคราะห์เชิงถดถอยพหุคูณปัจจัยที่มีผลต่อวัฒนธรรมความปลอดภัยได้สมการคือ  = 3.867 +0.211X1+ 0.203X2+ 0.096X4 สามารถพยากรณ์ปัจจัยที่มีผลต่อวัฒนธรรมความปลอดภัย ได้ร้อยละ 8.8 จากการเข้าสมการ พบว่า ปัจจัยด้านการนำเข้า (X1) ปัจจัยด้านกระบวนการทำงาน (X2) ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมในการทำงาน (X4) มีผลต่อวัฒนธรรมความปลอดภัยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ p-value = 0.05 จากผลการศึกษาดังกล่าวเมื่อจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยจึงควรคำนึงถึงปัจจัยทำนายและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมความปลอดภัยเป็นลำดับแรกทั้งนี้ไม่อาจละทิ้งปัจจัยด้านอื่นๆ

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

ณัฐธิดา ชูเจริญพิพัฒน์. (2555). วัฒนธรรมในองค์กรที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์เขตนครสวรรค์.

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี.

Antonsen Stain. (2009). Safety culture and the issue of power. Safety Science,

(2), 183-191.

Cochran, W.G. (1977). Sampling Techniques. 3rd Edition, John Wiley & Sons, New York.

Heinrich, H.W. (1950). Industrial accident prevention. Edition, 3 rd ed. Imprint,

New York: McGraw – Hill.

Yin, Robert K. (2003). Case Study Research: Design and Methods. 3rd Edition,

Thousand Oaks, California.