การพัฒนาระบบตะกร้าสินค้าอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี RFID

Main Article Content

รัตนสุดา สุภดนัยสร,ปุญญพัฒน์ คำสีหา, ธีรถวัลย์ ปานกลาง

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาต้นแบบตะกร้าสินค้าอัจฉริยะด้วยการนำเทคโนโลยี RFID ประยุกต์ใช้ในการระบุสินค้าภายในร้านค้าเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับร้านค้าและลูกค้าของร้านค้าในการตรวจสอบราคาสินค้า ยอดรวมการซื้อสินค้าและรายการสินค้าภายในร้านค้า ผ่านเว็บแอปพลิเคชัน ทดแทนการกดเครื่องคิดเลขหรือจดด้วยมือ ทำให้ประหยัดเวลาในการบันทึกหรือการคิดราคาสินค้ารวมและทำให้ลูกค้าประเมินรายจ่ายของตัวเองได้ก่อนนำสินค้าไปจ่ายเงินจริง การพัฒนานี้ประกอบด้วย 1) แอปพลิเคชันร้านค้าสำหรับการเพิ่มรายการสินค้าภายในร้านค้าซึ่งมีเพียงเจ้าของร้านและพนักงานที่ได้รับมอบหมายเท่านั้นที่สามารถกำหนดและเพิ่มรายการสินค้าได้ 2) เว็บแอปพลิเคชันสำหรับลูกค้าในการตรวจสอบรายการสินค้าภายในร้านค้า และยอดเงินรวมสินค้าที่ลูกค้าใส่ในตะกร้าเพื่อเตรียมชำระเงิน โดยทั้งองค์ประกอบเชื่อมโยงกันด้วยระบบบริหารฐานข้อมูลที่ผู้วิจัยพัฒนาขี้น


          จากผลการทดสอบ พบว่า ต้นแบบตะกร้าสินค้าอัจฉริยะ สามารถใช้งานได้จริงตะกร้าสินค้าสามารถส่งข้อมูลรายการสินค้าภายในตะกร้าแบบไร้สายระหว่างโมดูลไวไฟ ESP8266 ติดตั้งที่ตะกร้าและเซิร์ฟเวอร์ในระยะ 0 - 25 เมตร ผลการตรวจสอบรายการสินค้าระหว่าง Reader กับ Tag ชนิดสติกเกอร์กระดาษ ของ RFID สามารถตรวจสอบได้ในระยะ 1 - 4 เซนติเมตร ความแม่นยำในในการอ่านฉลากคิดเป็น 100% และระบบสามารถแสดงการค้นหารายการสินค้า และคำนวณยอดเงินรวมของสินค้าที่ต้องชำระภายในตะกร้า ได้อย่างถูกต้อง

Article Details

บท
บทความวิจัย