การพัฒนาเทคโนโลยีระบบควบคุมอัตโนมัติ สำหรับการปลูกหญ้าขนในกระถางซีเมนต์

Main Article Content

นิคม ลนขุนทด
วินัท พรมแดน
อนุสรณ์ ครุฑขุนทด
อัษฎา วรรณกายนต์

บทคัดย่อ

ปัจจุบันการปลูกหญ้าสำหรับเลี้ยงสัตว์เป็นวิธีผลิตอาหารสัตว์สำหรับเกษตรกรที่เลี้ยงโคและกระบือ      ส่วนใหญ่นิยมปลูกกันมากเพราะต้นทุนถูก กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ตำบลศรีสุข อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์      นิยมปลูกหญ้าเนเปีย และหญ้าขน โดยหญ้าขนเป็นพืชตระกูลหญ้าที่ง่ายต่อการปลูกและดูแลรักษา สำหรับวัตถุประสงค์งานวิจัยนี้เพื่อพัฒนาและทดสอบประสิทธิภาพเทคโนโลยีระบบควบคุมอัตโนมัติสำหรับการปลูกหญ้าขนในกระถางซีเมนต์ การวิจัยดำเนินการพัฒนาเทคโนโลยีระบบควบคุมอัตโนมัติ จากนั้นทดสอบประสิทธิภาพ สมมุติฐานข้อมูลน้ำหนักของหญ้าขนจำนวน 9 กระถางซีเมนต์ ที่ใช้เทคโนโลยีระบบรดน้ำอัตโนมัติในการปลูกเปรียบเทียบกับน้ำหนักของหญ้าขนที่รดน้ำด้วยคน จำนวน 1 กระถางซีเมนต์


              ผลการวิจัยการพัฒนาเทคโนโลยีระบบควบคุมอัตโนมัติ 1)ระบบควบคุมอัตโนมัติที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ อุปกรณ์เซ็นเซอร์ ไมโครคอนโทรเลอร์ อุปกรณ์ควบคุม และระบบโซลาร์เซลล์ นำมาใช้สำหรับการปลูกหญ้าขนในกระถางซีเมนต์เพื่อควบคุมปัจจัยต่างๆ ที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของหญ้าขน เช่น ความชื้น และอุณหภูมิ ประสิทธิภาพของระบบควบคุมสามารถทำงานตามโปรแกรมที่ตั้งไว้โดยไม่ต้องใช้แรงงานคน 2) ผลการทดสอบประสิทธิภาพ โดยการใช้เทคโนโลยีระบบควบคุมอัตโนมัติในการปลูกหญ้าขนในกระถางซีเมนต์ ช่วยให้หญ้าขนเจริญเติบโตได้ดี และมีประสิทธิภาพมากกว่าหญ้าขนในกระถางซีเมนต์ที่รดน้ำด้วยตนเอง สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ทางสถิติจากกระถางซีเมนต์ 9 กระถาง มีค่าเฉลี่ยน้ำหนักของหญ้าขนที่ได้มากกว่ากระถางที่ทำรดน้ำด้วยคนอย่างมีนัยสำคัญ

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

ปิยวัตร มากศร และคณะ. (2564). “เทคโนโลยีการควบคุมระบบอัตโนมัติสำหรับการปลูกพืช”.

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

ราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 4. วันที่ 22 พฤษภาคม 2564. หน้า 175-182. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย

ราชภัฏจันทรเกษม.

พืชเกษตร.คอม. (2559). “หญ้าขน ประโยชน์ และการปลูกหญ้าขน”. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก :

https://puechkaset.com/%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%99/. สืบค้น 22 ธันวาคม 2566.

สุวิช บุญโปร่ง. (2558). “คู่มือการเลี้ยงโคเนื้อสำหรับเกษตรไทย”. กองส่งเสริมและพัฒนากรมปศุสัตว์.

กรุงเทพฯ : กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

สํํานัักงานคณะกรรมการส่่งเสริิมการลงทุุน. (2564, พฤษภาคม-มิถุนายน). บีีโอไอ กัับการส่่งเสริิมระบบเกษตร

สมััยใหม่. BOI e-Journal. 4(4) : 2-5.

เสกสรรค์ ศาสตร์สถิต และเกสร กาลจิตร์. (2565). “ทำความรู้จัก “ระบบการให้น้ำพืชแบบอัตโนมัติ””.

[ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : https://www.nectec.or.th/news/news- public- document

/automatic-watering-system.html. สืบค้น 21 ธันวาคม 2566.