เผยแพร่แล้ว: 2024-05-20

การพัฒนาคุณภาพถ่านอัดแท่งจากกะลามะพร้าวผสมกะลาปาล์มโดยใช้แป้งมันสำปะหลังเป็นตัวเชื่อมประสาน

กิตติชาติ เผ่าพงษ์ไพบูลย์, กรกนก บุญเสริม, ชัยชาญ โชติถนอม, แก้วตา ดียิ่งศิริกุล, จิรัฎฐ์ธัญกมล ผลเจริญ, วัชเรศ แก่นบุตร, วัลลภ โคตรพันธ์, อิสรภาพ เอ็นดู, ลลิลทิพย์ รุ่งเรือง, ปัทมาพร ท่อชู

21-27

การพัฒนาเทคโนโลยีระบบควบคุมอัตโนมัติ สำหรับการปลูกหญ้าขนในกระถางซีเมนต์

นิคม ลนขุนทด, วินัท พรมแดน, อนุสรณ์ ครุฑขุนทด, อัษฎา วรรณกายนต์

28-39

การสร้างและทดสอบประสิทธิภาพเครื่องสับฟางข้าว

อธิรัช ลี้ตระกูล, จีระศักดิ์ พิศเพ็ง, วิชัย แหวนเพชร, อัษฎา วรรณกายนต์

126-139

การออกแบบชุดสุภาพบุรุษแนวสตรีทโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากรถตุ๊กตุ๊ก

product development

อริชัย รัตรสาร, วันเฉลิม จันทร์ช่วงโชติ, ทัศนียา นิลฤทธิ์, จักรพันธ์ บุญเพิ่ม

140-152

ความเสี่ยงทางการยศาสตร์ในบุคลากรที่ทำงานกับคอมพิวเตอร์ในสำนักงานของวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร

สุคนธ์ ขาวกริบ, ปัญจ์ปพัชรภร บุญพร้อม, นวลนิตย์ แสงสิริวุฒิ, ศศิธร ลอเรนซ์, องอาจ งามดี, อินจิรา นิยมธูร

166-178

เครื่องสับและผสมอาหารสัตว์ต่อพ่วงรถแทรกเตอร์

นายมานพ ดอนหมื่น, นายโยธิน สุริยมาตร, เจษฎา คำภูมี, ปริญญวัตร ทินบุตร

179-189

Development of an Entrepreneurship Training Model for Student in the Liuzhou Institute of Technology

Xiao Wenjun, Nutdanai Singkhleewon, Sombat Teekasap, Sirigarn Phokheaw

190-202