การออกแบบชุดสุภาพบุรุษแนวสตรีทโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากรถตุ๊กตุ๊ก product development

Main Article Content

อริชัย รัตรสาร
วันเฉลิม จันทร์ช่วงโชติ
ทัศนียา นิลฤทธิ์
จักรพันธ์ บุญเพิ่ม

บทคัดย่อ


การศึกษาเรื่องการออกแบบชุดสุภาพบุรุษแนวสตรีทโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากรถตุ๊กตุ๊ก มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาแรงบันดาลใจจากรถตุ๊กตุ๊ก โดยการนำสีสันของรถตุ๊กตุ๊กที่โดดเด่น ลักษณะและรูปทรงต่างๆของรถตุ๊กตุ๊ก ความกะทัดรัด ความโปร่งโล่งของห้องผู้โดยสาร ไฟของรถตุ๊กตุ๊ก มาใช้เป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบชุดสุภาพบุรุษแนวสตรีท การแต่งตัวแนวสตรีทนี้เป็นการแต่งกายแฟชั่นจากท้องถนนโดยที่ไม่ได้มาจากดีไซน์เนอร์แต่สามารถสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ยังมันสามารถเป็นตัวบ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคลได้
         การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาการออกแบบชุดสุภาพบุรุษแนวสตรีทโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากรถตุ๊กตุ๊ก 1. เพื่อศึกษาการออกแบบชุดสุภาพบุรุษแนวสตรีท โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากรถตุ๊กตุ๊ก 2. เพื่อออกแบบ และสร้างต้นแบบชุดสุภาพบุรุษแนวสตรีทโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากรถตุ๊กตุ๊ก 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต้นแบบชุดสุภาพบุรุษแนวสตรีทโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากรถตุ๊กตุ๊ก กรอบแนวคิดในการวิจัยเรื่องการออกแบบชุดสุภาพบุรุษแนวสตรีทโดยได้รับแรงบันดาลใจจากรถตุ๊กตุ๊ก นำเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและมีรูปลักษณ์ ทั้งสีสัน รูปทรงลักษณะ ความกะทัดรัด ความโปร่งโล่งของห้องโดยสาร มาออกแบบในครั้งนี้


         ผลการผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามพึงพอใจกับการศึกษาโครงการเรื่องการออกแบบชุดสุภาพบุรุษแนวสตรีทโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากรถตุ๊กตุ๊ก โดยพิจารณา ดังนี้ แบบที่ 1 กางเกงขายาวค่าเฉลี่ย 4.45 พึงพอใจมาก แบบที่ 2 เสื้อแขนยาวค่าเฉลี่ย 4.13 พึงพอใจมาก
 
ไอคอนยืนยันโดยชุมชน


Article Details

บท
บทความวิจัย

References

ณัฐสุภา เจริญยิ่งวัฒนา. (2555, กรกฎาคม). “เรื่องการค้นหาและถ่ายทอดแรงบันดาลใจในงานออกแบบแฟชั่น”.

วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 14(1) : 21-31.

ติณณา อุดม และ วุฒิชัย ลิ่มเกิดสุขวงศ์. (2565). “เรื่อง การออกแบบเสื้อผ้าบุรุษ โดยได้รับแรงบันดาลใจจาก

สถาปัตยกรรมเมืองเก่าสงขลา”. วารสารเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร. 4(2) : 29-40.

ธรรมธรรศ เลี้ยงธรรมรัตน์. (2562). การพัฒนาและออกแบบเครื่องแต่งกายแฟชั่นจากวงจรชีวิตเครื่องแต่งกาย

แฟชั่นอย่างยั่งยืนด้วยทฤษฎีระบบโมดูลาร์. ปริญญานิพนธ์ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

บรรณวิทิต จิตชู. (2560). การออกแบบเครื่องตกแต่งกายจากเสื้อผ้ามือสอง แนวคิดสตรีทแฟชั่น

(Street fashion). ศิลปะนิพนธ์ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร.

สุกัญญา จันทกุล, อารยะ ไทยเที่ยง และ ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ. (2557). เรื่อง การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์

และบรรจุภัณฑ์มาลัยผ้า. งานวิจัยได้รับเงินสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2557 คณะเทคโนโลยีคหกรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.

สุภาพ ศรีวงษา, จุฬาลักษณ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา, ภูมิมินทร์ โพธิ์คีรี และ อรปรียา ฤทธิโชติ. (2566).

“เรื่องการออกแบบแฟชั่นชุดทำงานสตรีและบุรุษจากผ้าฝ้ายเข็มมือย้อมสีธรรมชาติ”.

วารสารคหกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน. 5(2) : 28-41.

Nattanam. (2020). “โว้กพาย้อนเจาะลึกประวัติที่มาของรถตุ๊กตุ๊กกับเอกลักษณ์ที่ทำไมมันถึงเป็นไทย

หนักหนา.” [online]. Available : https://www.vogue.co.th/fashion/inspirations/article

/tuktukhistory. Retrieved October 23, 2023.

MGR Online. (2015). “ดูชัดๆ “ตุ๊กตุ๊กไทยแลนด์” ชุดประจำชาติ Miss Universe Thailand 2015.” [online].

Available : https://mgronline.com/entertainment/detail/9580000112737.

Retrieved October 8, 2023.

Superfriends. (2021). สไตล์การแต่งตัว ไม่ใช่แค่ดูดี แต่ยังสะท้อนอะไรบางอย่าง.” [online]. Available :

https://www.superfriends.shop/blog/fashion-character/. Retrieved November 11, 2023.

The Street. (2023). “5 วิธีแต่งตัวแนวสตรีทสำหรับผู้ชายเท่ทุกไลฟ์สไตล์ ใส่ได้ไม่มีเบื่อ.” [online]. Available :

https://www. THE STREET.com/Blogs/147/mens-street-fashion. Retrieved October 18,