สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ดำเนินการจัดทำวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการให้กับนักวิจัยและนักวิชาการ โดยออก 3 ฉบับ/ปี ทุกบทความได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเป็นอย่างดี กองบรรณาธิการขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer reviewer) ที่อนุเคราะห์กลั่นกรองบทความให้ได้มาตรฐานทางวิชาการ ซึ่งวารสารจะพยายามยกระดับมาตรฐานเพื่อเข้าสู่ฐาน Asian Citation Index (ACI) ต่อไป นอกจากนั้นสิ่งสำคัญต้องขอบพระคุณผู้แต่งบทความทุกท่านที่พยายามสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและให้ความไว้วางใจกับวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นช่องทางในการเผยแพร่สิ่งสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพเป็นอย่างดี ท่านที่สนใจจะตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการหรือสืบค้นข้อมูลทางวิชาการ ตลอดจนการสืบค้นข้อมูลบทความได้ที่ เว็ปไซต์ https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/jstrmu/index กองบรรณาธิการขอขอบพระคุณคณะกรรมการกองบรรณาธิการทุกท่านที่อนุเคราะห์ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานการบริหารงานวิชาการของวารสารเพื่อให้บทความมีมาตรฐานทางวิชาการอย่างเหมาะสม

Published: 2024-04-25

Content

Editorial JST-RMU

Gold Price Forecasting in Thailand using a Neural Network Model

Phongsakon Saengarun, Niwat Suvanna, Kittipong Ckinsook

1-13

Development Free Fall Motion teaching aid with Metal Detection sensor

Leardpan Piansangsan, Pooncharat Yangnok, Samran Lertkonsarn

27-40

Distribution of large microplastics and mesoplastics in sand of Bangsaen and Wonnapha beaches, Chonburi province

Ratiwun Suwattanamala, Khemika Saenjamroen, Natchanan Yongmethakul, Phonjira Anan, Pornchanok Mameeket

56-72

Drying Kinetics and Modelling of Butterfly Pea Flower with Hot Air

Mongkolchai Kampagdee, Virat Whangkuanklang, Karan Homchad

93-106

Appendix

Editorial JST-RMU