การแก้ปัญหาผลตอบสนองหลายอย่างของการตัดเลเซอร์สำหรับเหล็ก SM490 โดยใช้การวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบเกรย์

Main Article Content

อรจิตร แจ่มแสง
นิวัฒน์ มูเก็ม

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยกำหนดสภาวะการตัดที่เหมาะสมของการตัดเลเซอร์ ตัวแปรการตัดในการศึกษา คือ พลังงาน ความเร็วและแรงดันแก๊สในการตัด ออกแบบการทดลองใช้แฟคทอเรียลแบบเต็มรูป ใช้การออกแบบและวิเคราะห์การทดลอง (DOE) และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบเกรย์กำหนดตัวแปรที่เหมาะสม ผลแสดงให้เห็นการใช้การวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบเกรย์มีความน่าเชื่อถือมากกว่า DOE นอกจากนั้นวิธีการวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบเกรย์สามารถนำมาแก้ปัญหาสถานการณ์ที่เหมาะสมในกรณีหลายผลตอบสนองได้ สภาวะการตัดที่เหมาะสมที่ได้มาจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบเกรย์ปรับปรุงคุณลักษณะการตัดให้ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับผลเดิมที่ใช้ก่อนปรับปรุง

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

[1] Groover, M.P., Fundamentals of Modern Manufacturing Material, Processes, and Systems, 4th Edition, 2007, John. Wiley & Sons, Inc.

[2] A.K. Tingaev, R.G. Gubaydulin, and I.A. Ilin. Study of the Effect of Thermal Cutting on the Microstructure and Chemical Composition of the Edges of Workpieces Made of Steel Brands S345, S390. Procedia Engineeing, 150, 2016, p.1783-1790.

[3] J. Wei, Y. Y, Z. Sun, L. Liu, G. Zou. Control of the kerf size and microstructure in Inconel 738 superalloy by femtosecond laser beam cutting. Applied Surface Science. 370, 2016: 364–372.

[4] A. Riveiro, et al. CO2 laser cutting of natural granite. Optics & Laser. 76, 2016: 19-28.

[5] R. Adalarasan, M. Santhanakumar, M. Rajmohan. Optimization of laser cutting parameters for Al6061/SiCp/Al2O3 composite using grey based response surface methodology (GRSM). Measurement. 73, 2015: 596–606.

[6] P. Jiang, C. Wang, Q. Zhou, X. Shao, L. Shu, X. Li. Optimization of laser welding process parameters of stainless steel 316L using FEM, Kriging and NSGA-II. Advances in Engineering Software. 99, 2016: 147-160.

[7] A. K., Dubey, Vinod Yadava. Multi-objective optimization of Nd:YAG laser cutting of nickel-based superalloy sheet using orthogonal array with principal component analysis. Optics and Lasers in Engineering. 46, 2008: 124-132.

[8] A. Choubey. Studies on pulsed Nd:YAG laser cutting of thick stainless steel in dry air and underwater environment for dismantling applications. Optical & Laser Technology. 71, 2015: 6-15.

[9] B. D. Prajapati , R. J. Patel and B. C. Khatri. Parametric Investigation of CO2 Laser Cutting of Mild Steel and Hardox-400 Material. International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering. 3, 2013: 204-208.

[10] D.C. Montgomery. Design and Analysis of Experiments 6th Edition, John. Wiley & Sons, Inc.

[11] S. Mullick, Y.K. Madhukar, S. Roy, A.K. Nath. Performance optimization of water-jet assisted underwater laser cutting of AISI 304 stainless steel sheet. Optics and Laser in Engineering. 83, 2016: 32-47.

[12] O. Anicic , S. Jović, H. Skrijelj, Bogdan Nedić. Prediction of laser cutting heat affected zone by extreme learning machine. Optics and Laser in Engineering. 88, 2017: 1-4.

[13] D. Petković, V. Nikolić, M. Milovančević, L. Lazov. Estimation of the most influential factors on the laser cutting process heat affected zone (HAZ) by adaptive neuro-fuzzy technique. Infrared Physics & Technology. 77, 2016: 12-15.

[14] B. Rajeswari, K.S. Amirthagadeswaran. Experimental investigation of machinability characteristics and multiresponse optimization of end milling in aluminium composites using RSM based grey relational analysis. Measurement 105, 2017: 78-86.