การพัฒนาวงจรกรองผ่านแถบความถี่กว้างบนไมโครสตริปโดยใช้ระนาบกราวด์มีรอยและสตับ

Main Article Content

นิวัตร์ อังควิศิษฐพันธ์
ณัฐพงศ์ บุตรธนู
ศราวุธ ชัยมูล

บทคัดย่อ

บทความนี้นำเสนอการพัฒนาวงจรกรองผ่านแถบความถี่กว้างด้วยระนาบกราวด์มีรอยโครงสร้างเดือยพับแขนและสตับ ระนาบกราวด์มีรอยโครงสร้างเดือยพับแขนทำให้เกิดเรโซแนนท์ที่ความถี่ 2.1 GHz และ 3.3 GHz ตามลำดับ วงจรกรองผ่านแถบความถี่กว้างร่วมกับระนาบกราวด์มีรอยโครงสร้างเดือยพับแขนและสตับมีผลการวัดทดสอบวงจรจริง ได้ความถี่กลางที่ 2.89 GHz แบนด์วิดท์กว้าง 64.70 % ค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่าน เท่ากับ -3 dB และค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนกลับ เท่ากับ -16 dB และสามารถลดขนาดค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านที่ช่วงความถี่ฮาร์มอนิกส์ในช่วงความถี่ 4.5 GHz ถึง 8.0 GHz ถึงระดับ -15 dB ซึ่งพบว่าการจำลองการทำงานและการวัดทดสอบวงจรจริง มีความสอดคล้องกันเป็นอย่างดี


 

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

[1] พีรวัจน์ มีสุข, กวินชัย ต้องตรงทรัพย์, ธนวัต ม่วงโคกสูง และคณะ. การทดสอบ การผลิตพลังงานไฟฟ้าของเทอร์โมอิเล็กทริกโมดูล. วารสารวิจัย มทร.กรุงเทพ. 2560; 11:62-68.

[2] วีระศักดิ์ ไชยชาญ, ศักราช ทองนอก, เพียรดี อ่อนยิ่ง และคณะ. การศึกษาและออกแบบกังหันลมผลิตไฟฟ้าชนิดแกนแนวตั้งสำหรับที่อัตราเร็วลมต่ำ. วารสารวิจัย มทร. กรุงเทพ. 2560; 11:17-25.

[3] Singh L., Dr. Singhal PK.. Design and analysis of hairpin line bandpass filter. I.J.A.R.E.C.E 2013; 2: 228-230.

[4] Hong JS. Microstrip Filters for RF/Micowave Applications. 2nd Ed. New Jersey: Wiley; 2011.

[5] Pozar DM. Microwave Engineering. 2nd Ed. New York: Wiley; 1998.

[6] Mattaei GL., Young L., Jones EMT. Microwave Filters Impedance-Matching Network and Coupling Structures. Norwood. MA: Artech House; 1980.

[7] Ahmadi A., Makki SV., Lalbakhsh A., et al. A Novel Dual-Mode Wideband Bandpass Filter. ACES Journal September 2014; 29:735-742

[8]. Gunjal SR., Pawase R.S., Labade RP. Design and analysis of microstrip hairpin bandpass filter for ISM band. I.J.A.R.E.E.I.E. 2016; 5:5529-5532.

[9] Darwis F., Permana D. Design and simulation of 456 MHz Bandpass Filter for Radar system. Proc. 6th National Radar Seminar and International Conference on Radar Antenna Microwave Electronics and Telecommunications (ICRAMET) Bali 2012; 68-72.

[10] Boutejdar A., Omar A., Burte EP. et al. An Improvement of Defected Ground Structure Lowpass/Bandpass Filters Using H-Slot Resonators and Coupling Matrix Method. Journal of Microwaves, Optoelectronics and Electromagnetic Applications 2011; 10:193-195.

[11] Heba B. El-Shaarawy, Fabio Coccetti. Compact Bandpass Ring Resonator Filter With Enhanced Wide-Band Rejection Characteristics Using Defected Ground Structures. IEEE Microwave and Wireless Components Letters August 2008; 18:500-502.

[12] Srisathit K., Worapishet A., Surakampontorn W. Design of Triple-Mode Ring Resonator for Wideband Microstrip Bandpass Filters. IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques November 2010; 58:2867-2877.

[13] Fan J., Zhan D., Jin C., et al. Wideband Microstrip Bandpass Filter Based on Quadruple Mode Ring Resonator. IEEE Microwave and Wireless Components Letters 2012; 22:348-350.

[14] Liu H., Li Sh., Li YS., et al. Dual-mode dual-band bandpass filters design using open-loop slotline resonators. IET Microw, Antennas Propag 2013; 7:1027–1034.

[15] Jin Xu., Wen Wu. Compact and Sharp Skirts Microstrip Dual-Mode Dual-Band Bandpass Filter Using a Single Quadruple-Mode Resonator (QMR). IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques 2013; 61:1104-1113.

[16] Chen D., Zhu L., Bu H., et al. Differential bandpass filter on dual-mode ring resonator with slotline feeding scheme. Electronics Letters 17th 2015; 51:1512–1514.

[17] Misra A., Kumar M. Design Simulation and Analysis of Hairpin Filter using Defected Ground Structures. IJSRT 2018; 4:261-264

[18] Ludwig R., Bretchko P. RF Circuit Design Theory and Applications. Prentice Hall. New Jersey;2000.

[19] Kinayman N., Aksun MI. Modern Microwave Circuits. Artech House. Boston; 2005

[20] Gupta KC., Garg R., Bahl I., et al. Microstrip Line and Slotlines. Seconed Edition Artch House. Boston; 1996

[21] จักรพันธ์ อบมา, นิวัตร์ อังควิศิษฐพันธ์. การลดสัญญาณแทรกข้ามในสายส่งแบบไมโครสตริปความถี่ย่านไมโครเวฟ. วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. 2559; 9:118-130.

[22] Peg B. Compact Quad-Mode Bandpass Filter Based on Quad-Mode DGS Resonator. IEEE Microwave and Wireless Components Letters 2016; 26:234-236.

[23] Peg B. Wideband Bandpass Filter with High Selectivity Based on Dual-Mode DGS Resonator. Microwave and Optical Technology Letter 2016; 58:2300-2303.