เผยแพร่แล้ว: 2018-12-25

การพัฒนาเตาประหยัดพลังงานสำหรับชุมชน

สุปราณี วุ่นศรี, พวงทิพย์ แก้วทับทิม, นุชลี ทิพย์มณฑา

8-16

องค์ประกอบของฝุ่นละอองในอากาศบนถนนทะเลหลวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

วราวุฒิ ดวงศิริ, สมบูรณ์ ประสงค์จันทร์, ณิชา ประสงค์จันทร์

26-39

การพัฒนาวงจรกรองผ่านแถบความถี่กว้างบนไมโครสตริปโดยใช้ระนาบกราวด์มีรอยและสตับ

นิวัตร์ อังควิศิษฐพันธ์, ณัฐพงศ์ บุตรธนู, ศราวุธ ชัยมูล

40-48

การพัฒนาเครื่องตัดใบข้าวเพื่อลดการสั่นสะเทือน

ดร.ณัฐดนย์ พรรณุเจริญวงษ์, สุวิพงษ์ เหมะธุลิน

60-72

การสร้างฐานข้อมูลด้วยไมโครซอฟท์เอ็กซ์เซลสำหรับการคำนวณแรงดันตกตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 ด้วยซีพลัสพลัสบิวเดอร์

ชัยณรงค์ วิเศษศักดิ์วิชัย, ประเสริฐ เผ่าชู, เอกพล อนุสุเรนทร์, ชูศักยฐ์ กมลขันติธร, วินัย เมธาวิทิต, วิริยะ ศิริชานนท์

119-135