การเพิ่มประสิทธิภาพเตาถลุงสินแร่เหล็กน้ำพี้แบบคิวโปลา ด้วยระบบควบคุมอัตโนมัติ

Main Article Content

พิทักษ์ คล้ายชม
อภิศักดิ์ พรหมฝาย
ไพโรจน์ นะเที่ยง

บทคัดย่อ

การถลุงสินแร่เหล็กน้ำพี้ยังคงใช้วิธีการแบบโบราณที่สืบทอดกันมา ทำให้ปริมาณและคุณภาพของเหล็กน้ำพี้ที่ถลุงได้ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเตาถลุงสินแร่เหล็กน้ำพี้แบบคิวโปลาด้วยเทคโนโลยีระบบควบคุมอุณหภูมิภายในเตาอัตโนมัติ โดยแบ่งการทำงานออกเป็น 2 ส่วนประกอบด้วย 1.เครื่องคอมพิวเตอร์ ทำหน้าที่แสดงสถานะการทำงาน ประมวลผลควบคุมการทำงานแจ้งเตือนเมื่อเกิดความผิดปกติ และตั้งค่าการทำงานของระบบ สามารถเลือกโหมดควบคุมด้วยคนและโหมดอัตโนมัติ 2.ไมโครคอนโทรลเลอร์ ทำหน้าที่รับส่งข้อมูลกับคอมพิวเตอร์โดยรับค่าอุณหภูมิเตาจากเทอร์โมคัปเปิล เพื่อส่งให้คอมพิวเตอร์ใช้ประมวลผล และรับคำสั่งจากคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมความเร็วของเครื่องเป่าลม ผลการวิจัย พบว่า ค่าพารามิเตอร์ของตัวควบคุมแบบพีไอดี ได้แก่ อัตราขยายสัดส่วน (Kp) อัตราขยายปริพันธ์ (Ti) และอัตราขยายอนุพันธ์ (Td) ที่เหมาะสมในการควบคุมอุณหภูมิภายในเตา เท่ากับ 12, 0.6 และ 0.05 ตามลำดับ จากการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการถลุงสินแร่เหล็กน้ำพี้ด้วยเตาคิวโปลา ในโหมดอัตโนมัติกับโหมดควบคุมด้วยคน โดยใช้สินแร่เหล็กน้ำพี้ปริมาณ 5 กิโลกรัม พบว่าการถลุงสินแร่เหล็กน้ำพี้โหมดอัตโนมัติ ใช้ปริมาณถ่านไม้เฉลี่ย 53.67 กิโลกรัม น้อยกว่าโหมดควบคุมด้วยคน 13.04% สามารถถลุงเหล็กน้ำพี้ได้ปริมาณ 1.62 กิโลกรัม คิดเป็น 32.33% มีประสิทธิภาพมากกว่าโหมดควบคุมด้วยคน 11.4% จากการทดสอบหาปริมาณธาตุผสมเหล็กน้ำพี้ด้วยชุดวิเคราะห์ธาตุด้วยรังสีเอกซ์ (Energy Dispersive X-ray Spectrometer : EDS) พบว่าค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ธาตุเหล็ก (Fe) และคาร์บอน (C) ที่ผสมอยู่ในเนื้อเหล็กน้ำพี้ที่ถลุงได้จากทั้ง 2 โหมด ไม่มีความแตกต่าง ทางสถิติ เมื่อทำการเปรียบเทียบความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ พบว่าการถลุงเหล็กน้ำพี้โหมดอัตโนมัติมีกำไรเท่ากับ 3,922 บาทต่อรอบ การผลิตมากกว่าโหมดควบคุมด้วยคน 1,791 บาท และวิเคราะห์จุดคุ้มทุนได้เท่ากับ 29 รอบการผลิต เร็วกว่า 8 รอบการผลิต 

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

[1] ดาบเหล็กน้ำพี้. เหล็กน้ำพี้ในทางของวิทยาศาสตร์. [ออน-ไลน์]. [เข้าถึงเมื่อ 2560 พฤศจิกายน 20]. เข้าถึงได้จาก : https://www.ดาบเหล็กน้ำพี้.com/article/22/เหล็กน้ำพี้ในทางของวิทยาศาสตร์.

[2] อดุลย์ พุกอินทร์. เหล็กน้ำพี้ของดีเมืองอุตรดิตถ์. พิษณุโลก : พิษณุโลกดอทคอม; 2560.

[3] ไวพจน์ เพ็งเปิ้น. การถลุงแร่เหล็กน้ำพี้ของชาวบ้านตำบลน้ำพี้. [สัมภาษณ์]. เมื่อ 7 กรกฎาคม 2560.

[4] สุรพล นาถะพินธุ. โบราณวิทยาเรื่องโลหะสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย. เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง “นิทรรศการโบราณคดี. 24-25 สิงหาคม 2544. กรุงเทพฯ : ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร; 2544.

[5] Bronson, Daniel A. Metallurgy fundamentals.South Holland : The Goodheart– WillcoxCompany, INC; 1985.

[6] Hodges H. Artifacts : an introduction to early materials and technology. London : John Baker; 1981.

[7] องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพี้. เหล็กน้ำพี้.[ออน-ไลน์]. [เข้าถึงเมื่อ 2559 พฤษภาคม 18]. เข้าถึงได้จาก : https://www.namphi.go.th/เหล็กน้ำพี้.

[8] ไพโรจน์ นะเที่ยง. การจัดการความรู้และพัฒนาชุดความรู้ทางวิทยาศาสตร์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเตาถลุงสินแร่เหล็กน้ำพี้อุตรดิตถ์. อุตรดิตถ์: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์; 2557.

[9] ระบบควบคุมอัตโนมัติ. [ออน-ไลน์]. [เข้าถึงเมื่อ 2559 ตุลาคม 12]. เข้าถึงได้จาก : https://www.men.neu.ac.th/web%20%20control/control1.html.

[10] Okata M. “Modern Control Engineering” 3rd ed. Prentice-Hall: int; 1997.

[11] สิงหเดช แตงจวง. การศึกษาองค์ประกอบของธาตุและสมบัติทางกายภาพของเหล็กน้ำพี้ในชุมชนบ้านน้ำพี้.กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ; 2550.

[12] อดุลย์ พุกอินทร์. การพัฒนาคุณภาพเหล็กน้ำพี้จากเหล็กน้ำพี้ถลุงใหม่. อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์; 2559.