การลดลงของการเคลื่อนไหวชดเชยขณะเดินภายหลังการติดเทปคิเนซิโอบริเวณขาในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

Main Article Content

anecha horasart
Sunee Bovonsunthonchai
Wanalee Klomjai

บทคัดย่อ

ในการเดินของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง มักพบการเคลื่อนไหวชดเชยของข้อสะโพก ข้อเข่า และข้อเท้า แทนที่การเคลื่อนไหวแบบปกติ ปัญหาเหล่านี้อาจส่งผลต่อความสามารถในการใช้ชีวิตประจำวันและเพิ่มความเสี่ยงต่อการล้มได้ ดังนั้นเป้าหมายของงานวิจัยครั้งนี้คือ เพื่อตรวจสอบการลดลงของการเคลื่อนไหวชดเชยภายหลังการติดเทปคิเนซิโอบริเวณขา ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง จำนวน 14 คน เข้าร่วมในงานวิจัยครั้งนี้ แบ่งเป็นผู้ชาย 11 คน ผู้หญิง 3 คน อายุเฉลี่ยประมาณ 57.42 ± 12.25 ปี และมีระยะเวลาการดำเนินโรคเฉลี่ยประมาณ 9.00 ± 5.57 เดือน ผู้เข้าร่วมวิจัยได้รับการตรวจประเมินความสามารถการเดินโดยใช้เครื่องวิเคราะห์การเคลื่อนไหวแบบสามมิติ ระหว่างก่อนและหลังติดเทปบริเวณขา โดยมีรูปแบบการติดเทป ดังนี้ 1) กระตุ้นให้เกิดการทำงานของกล้ามเนื้อกระดกปลายเท้าขึ้นและกล้ามเนื้อหมุนเท้าออกด้านนอก และ 2) ยับยั้งการเกร็งของกล้ามเนื้อน่อง ค่าเฉลี่ยจากข้อมูลการเดิน 3 รอบ ถูกใช้สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ผลลัพธ์พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติของมุมกระดกปลายเท้าขึ้น นอกจากนี้ พบแนวโน้มในการลดลงของการเคลื่อนไหวชดเชยของมุมหมุนเท้าเข้าด้านในภายหลังการติดเทปคิเนซิโอบริเวณขา  โดยสรุป ผู้รักษาอาจเลือกใช้เทปคิเนซิโอเป็นอีกวิธีหนึ่งในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเดินสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

[1] Perry J., Burnfield JM. Gait Analysis: Normal and Pathological Function. 2nd ed. Thorofare: SLACK incorporated; 2010.

[2] Balaban B., Tok F. Gait disturbances in patients with stroke. PM&R. 2014; 6(7):635-42.

[3] Yavuzer MG. Walking After Stroke: Interventions to restore normal gait pattern: Erasmus University Rotterdam; 2006.

[4] Murray E. Stroke rehablitation. Baltimore: Williams & Wilkins; 1987.

[5] Takeuchi N., Izumi S. Maladaptive plasticity for motor recovery after stroke: mechanisms and approaches. Neural plast [internet]. 2012 [cited 2018 oct 20]; 359728-9. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22792492

[6] Bae YH., Kim HG., Min KS., et al. Effects of lower leg kinesiology taping on balance ability in stroke patients with foot drop. Evid Comple Altern Med [internet]. 2015 [cited 2018 oct 20]; 125629-5. Available from https://www.ncbi.nlm.nih.gov /pmc/articles/PMC4633546/

[7] Belda-Lois JM., Mena-del Horno S., Bermejo-Bosch I., et al. Rehabilitation of gait after stroke: a review towards a top-down approach. J Neuroeng Rehabil. 2011; 8:66.

[8] Kase K., Wallis J., and Kase T. Clinical therapeutic applications of the kinesio taping method. 2ndedition. Tokyo, Japan: Ken Ikai Co. Ltd.; 2003.

[9] Morris D., Jones D., Ryan H., et al. The clinical effects of Kinesio(R) Tex taping: A systematic review. Physiother Theory Pract. 2013; 29(4):259-70.

[10] Choi Y-K., Park Y-H., Lee J-H. Effects of Kinesio taping and Mcconnell taping on balance and walking speed of hemiplegia patients. J Phys Ther Sci. 2016; 28(4):1166-9.

[11] Kim WI., Park YH., Sung YB., et al. Effects of kinesio taping for ankle joint and ankle-foot orthosis on muscle stimulation and gait ability in patients with stroke suffering foot drop. Adv Sci Technol 2015; 116:261-265.

[12] Park SJ. The immediate effects of proprioceptive neuromuscular facilitation with taping on gait parameters in patients with chronic stroke. J Phys Ther Sci. 2017; 29(11):2018-21.

[13] Rojhani SZ., Amirian S., Meftahi N. Effects of Ankle Kinesio Taping on Postural Control in Stroke Patients. J Stroke Cerebrovasc Dis. 2015; 24(11):2565-71.

[14] Magalhães HCdG., Menezes KKPd., Avelino PR. Efeitos do uso do Kinesio® Taping na marcha de indivíduos pós-acidente vascular encefálico: uma revisão sistemática com metanálise. Fisioterapia e Pesquisa. 2017; 24:218-28.

[15] Callaghan MJ., Selfe J., Bagley PJ., et al. The Effects of Patellar Taping on Knee Joint Proprioception. J Athl Train. 2002; 37(1):19-24.

[16] Allah Rastil Z., Shamsoddini A., Dalvand H., et al. The Effect of Kinesio Taping on Handgrip and Active Range of Motion of Hand in Children with Cerebral Palsy. Iran J Child Neurol. 2017; 11(4):43-51.

[17] Kim WI, Choi YK, Lee JH, et al. The effect of muscle facilitation using kinesio taping on walking and balance of stroke patients. J Phys Ther Sci. 2014; 26(11):1831-4.

[18] Stanhope VA, Knarr BA, Reisman DS, et al. Frontal plane compensatory strategies associated with self-selected walking speed in individuals post-stroke. Clinical biomechanics (Bristol, Avon). 2014; 29(5):518-22.

[19] Zollo L, Zaccheddu N, Ciancio AL, et al. Comparative analysis and quantitative evaluation of ankle-foot orthoses for foot drop in chronic hemiparetic patients. Eur J Phys Rehabil Med. 2015; 51(2):185-9