ระบบบริหารงานโรงงานน้ำดื่ม กรณีศึกษา โรงงานเพชรน้ำทิพย์

Main Article Content

ทวีศักดิ์ คงตุก
อนุทิตา เล็กเพชร

บทคัดย่อ

       ระบบบริหารงานโรงงานน้ำดื่มเพชรน้ำทิพย์ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบจัดการข้อมูลในส่วนต่าง ๆ ของโรงงาน ได้แก่ ข้อมูลทางด้านการบริหารงานบุคลากร ข้อมูลการลงเวลาทำงาน ข้อมูลการคิดค่าแรง และข้อมูลการบริหารจัดการสต๊อกน้ำดื่ม โดยทำการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แทนการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบเอกสาร เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการค้นหา ตรวจสอบข้อมูล ง่ายต่อการติดตามผล และนำข้อมูลมาสรุปรายงานเพื่อใช้ตัดสินใจสำหรับผู้บริหารต่อไป ทำให้โรงงานมีการบริหารงานที่มีคุณภาพ วิธีดำเนินงานพัฒนาและออกแบบระบบได้ทำการศึกษาความเป็นไปได้ ศึกษาขั้นตอนการทำงาน ระบบการบริหารงานโรงงานในรูปแบบเดิม เพื่อรวบรวมข้อมูลและความต้องการของระบบ แล้วนำมาออกแบบระบบฐานข้อมูลของระบบบริหารงานโรงงานน้ำดื่มใหม่ พัฒนาระบบงานใหม่ และทดสอบการทำงานของระบบทั้งหมด แล้วทำการประเมินผลการใช้งานระบบ


       ผลที่ได้จากการทดสอบการทำงานของระบบใหม่ที่พัฒนา สามารถทำงานได้ตรงตามขอบเขตความต้องการ และยังอำนวยความสะดวกให้กับโรงงานน้ำดื่มเพชรน้ำทิพย์เป็นอย่างดีในการจัดเก็บ และจัดการฐานข้อมูลซึ่งช่วยให้การบริหารงานโรงงานมีประสิทธิภาพสูงสุด และผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน จำนวน 30 คน ผลการประเมินประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีมาก ( = 4.38, S.D. = 0.35) และได้รับการประเมินผลโดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ผู้ชำนาญด้านไอที จำนวน 3 คน อยู่ในระดับดี ( = 4.17, S.D. = 0.37)

Article Details

บท
บทความวิจัย
Author Biography

อนุทิตา เล็กเพชร, สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

References

[1] ณัศรุณ บินโหรน. การพัฒนาต้นแบบระบบบันทึกเวลาปฏิบัติงานโดยใช้โทรศัพท์สมาร์ตโฟน. [วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาการสารสนเทศมหาบัณฑิต]. นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี; 2556.

[2] ปริญญา เพียรอุตส่าห์. ระบบตรวจสอบการลงเวลาปฏิบัติงาน ของบุคลากรสํานักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้. มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2559.

[3] อาจารี นาโค. การประยุกต์เครื่องอ่านลายนิ้วมือเพื่อตรวจสอบการเข้าชั้นเรียน. วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 ฉบับพิเศษ 2556.

[4] อรอนงค์ อิสระนรากุล และชุติมา เบี้ยวไข่มุก. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรด้วยการสแกน ลายนิ้วมือกับระบบบันทึกเวลาปฏิบัติงานของบุคลากร แบบเซ็นชื่อ กรณีศึกษา โรงเรียนระแงะ อำเภอระแงะ จังหวัด นราธิวาส. วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2014; 1(2)

[5] Hermann Gruenwald, E-Waste and Sustainable Supply Chain A Thai Reverse Logistics Perspective. วารสารวิจัยฉบับพิเศษ UTK ราชมงคลกรุงเทพฯ. Vol 9 Special issue for CreTech 2015; 9:21-8