การพัฒนาระบบและฐานข้อมูลสำหรับการวางแผนกำลังการผลิตในอุตสาหกรรมแผงวงจรรวม

Main Article Content

Pattara Leelaprute
Napaporn Churchart

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดเวลาการทำงานในการวางแผนกำลังการผลิต สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตแผงวงจรรวมในกระบวนการทดสอบขั้นสุดท้าย จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลของการทำงานระบบปัจจุบันของบริษัทกรณีศึกษา พบว่า ข้อมูลที่ใช้ในการวางแผนกำลังการผลิตถูกจัดเก็บอยู่ในรูปแบบของไฟล์เอ็กซ์เซล และอยู่กันอย่างกระจัดกระจาย ซึ่งจะต้องสูญเสียเวลาในการรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาใช้ในแต่ละครั้ง และยังต้องใช้เวลานานในการคำนวณการวางแผนกำลังการผลิตอีกด้วย ดังนั้นผู้วิจัยมีแนวคิดแก้ปัญหา โดยการพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลและพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน สำหรับช่วยในการคำนวณความต้องการใช้เครื่องจักรและวางแผนกำลังการผลิต โดยหลังจากการทดสอบ พบว่า จากเดิมใช้เวลาในการทำงานวางแผนกำลังการผลิตแต่ละครั้งถึง 5 ชั่วโมง ส่วนหลังจากทดลองใช้ระบบใหม่พบว่าผู้ใช้งานใช้เวลาเพียง 15 นาทีในการจัดทำรายงานในแต่ละครั้ง คิดเป็น 95% ที่สามารถลดเวลาการทำงานลงได้ และข้อมูลที่ได้ก็มีความถูกต้อง 100 %

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

[1] สายงานวิชาการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย. ภาวะอุตสาหกรรม Industrial Review. มกราคม 2560.

[2] Scotten WJ. Introduction to Integrated Circuit Technology, Fifth Edition, Georgetown, MA. 2001 – 2012.

[3] พิภพ ลลิตาภรณ์. การวางแผนและควบคุมกำลังการผลิต. สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), กรุงเทพฯ. 2553.

[4] ชุมพล ศฤงคารศิริ. การวางแผนและควบคุมการผลิต. สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), กรุงเทพฯ. 2545.

[5] วรพล เกิดงาม. การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการวางแผนความต้องการวัสดุ. วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 2549.

[6] สาโรช เวโรจน์. การพัฒนาโปรแกรมคำนวณต้นทุนการผลิตของกระบวนการผลิตอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ. วิทยานิพนธ์ วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 2553.

[7] เผด็จ พรหมสาขา ณ สกลนคร. การออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตโซฟาหนังแท้. วิทยานิพนธ์ วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต วิศวกรรม อุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 2539.

[8] วราลักษณ์ มณีฝั้น. การปรับปรุงกระบวนการวางแผนการผลิตหลักในโรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์. วิทยานิพนธ์ วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2558.

[9] ชัชชล เปรมชัยสวัสดิ์. การพัฒนาระบบติดตามผลิตภาพการผลิตชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ. วารสารวิจัย มข 2554; 11 : 51-58.