การใช้เอทานอลเพื่อลดการตกกระของกล้วยไข่

Main Article Content

กฤษณ์ สงวนพวก

บทคัดย่อ

ปัญหาหลักของกล้วยไข่หลังการเก็บเกี่ยวคือการตกกระที่บริเวณผิว เป็นลักษณะที่ผู้บริโภคไม่สามารถยอมรับได้ งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้เอทานอล เพื่อลดการตกกระของผิวกล้วยไข่ โดยทำการศึกษาการรม และจุ่มเอทานอลที่ระดับความเข้มข้น 0 (ชุดควบคุม) 200, 500 และ 1,000 ppm เพื่อลดการตกกระของผิวกล้วยไข่ระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 13+2 องศาเซลเซียส จากการศึกษาพบว่าการรมกล้วยไข่ด้วยเอทานอลที่ระดับความเข้มข้น 500 ppm สามารถลดอัตราการหายใจ อัตราการผลิตเอทิลีน และระดับการตกกระได้ดีกว่าชุดการทดลองอื่นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ สำหรับการเปลี่ยนแปลงค่าสี ปริมาณน้ำตาลกรด พบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ในทุกชุดการทดลองสำหรับกิจกรรมของเอนไซม์ PPO, POD และ PAL มีกิจกรรมของเอนไซม์ลดต่ำกว่าชุดการทดลองอื่น สำหรับโครงสร้างของเซลล์ผิวเปลือกกล้วยไข่ พบว่ากล้วยไข่ที่รมเอทานอลที่ระดับความเข้มข้น 500 ppm ยังคงมีโครงสร้างของเซลล์ผิวเปลือกกล้วยไข่ไม่แตกต่างจากชุดควบคุม (วันที่ 0) อย่างไรก็ตามกล้วยไข่ที่จุ่มด้วยสารละลายเอทานอลไม่เหมาะสมในการใช้ลดการเกิดการตกกระของกล้วยไข่ สำหรับสภาวะที่เหมาะสมคือการรมกล้วยไข่ด้วยไอระเหยของเอทานอลที่ระดับความเข้มข้น 500 ppm เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 13+2 องศาเซลเซียส โดยสามารถเก็บรักษาได้อย่างน้อย 18 วัน

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

[1] จำลอง เจตนะจิตร. ส่งกล้วยไข่ไปขายที่ญี่ปุ่น.กสิกร. 2534; 64: 336–338.

[2] Berger RG. and Drawert F. Changes in the composition of volatiles by postharvest application of alcohols to Red
Delicious apples. J. Sci. Food Agric. 1984; 35:1318-1325.

[3] Zhang WS, Li X, Wang XX, Wang GY, Zheng JT, Abeysinghe DC, Ferguson IB. and Chen KS. Ethanol vapour treatment alleviates postharvest decay and maintains fruit quality in Chinese bayberry. Postharvest Biol. Technol.
2007; 46:195-198.

[4] Kato K. Astringency removal and ripening in persimmons treated with ethanol and ethylene. HortScience. 1990; 25:205-207.

[5] Esguerra EB, Kawada K., Kitagawa H. andSubhadrabandhu S. Removal of astringency in ‘Amas’ banana (Musa AA
group) with postharvest ethanol treatment. Acta Hortic. 1993; 321:811- 820.

[6] Saltveit ME. and Sharaf AR. Ethanol inhibits ripening of tomato fruit harvested at various degrees of ripeness without affecting subsequent quality. J. Am. Soc. Hort. Sci. 1992; 117:793-798.

[7] Yuen CM, Paton JE, Hanawati R. and Shen LQ. Effects of ethanol, acetaldehyde and ethyl formate vapour on the growth of Penicilium italicum and P. digitatum on oranges. J. Hort. Sci. 1995; 70:81-84.

[8] Margosan DA, Smilanick JL, Simmons GF. and Delmer JH. Combination of hot water and ethanol to control postharvest decay of peaches and nectarines. Plant Dis. 1997; 81: 1405-1409.

[9] Zhang WS. Li X. Wang XX. Wang GY. Zheng JT. Abeysinghe DC. Ferguson IB. and Chen KS. Ethanol vapour treatment alleviates postharvest decay and maintains fruit quality in Chinese bayberry. Postharvest Biol. Technol.
2007; 46(2):195-198.

[10] Wang K. Cao S. Di Y. Liao Y. and Zheng Y. Effect of ethanol treatment on disease resistance against anthracnose
rot in postharvest loquat fruit. Sci. Hort. 2015; 188:155-121.

[11] Yan S. Luo Y. Zhou B. and Ingram DT. Dual effectiveness of ascorbic acid and ethanol combined treatment to inhibit browning and inactivate pathogens on fresh-cut apples. LWT-Food Sci. Technol. 2017; 80: 311-320.

[12] Homaida MA. Yan S. and Yang H. Effects of ethanol on inhibiting fresh-cut sugarcane enzymatic browning and
microbial growth. LWT-Food Sci. Technol. 2017; 77:8-14.

[13] Rohitha BH, McDonald RM, Hill RA. and Karl AK. A preliminary evaluation of some naturally occurring volatiles on
codling moth eggs. Proceedings of 46th New Zealand Plant Protection Conference, 1993; 197-199.

[14] Tebbets JS, Vail PV. and Margosan D. Effect of water at 50oC or 5% ethanol at 50oC on the development of codling moth eggs in the laboratory. Arthropod Manage. 1993; 19:373.

[15] Jamieson LE. Meier X. Smith KJ. Lewthwaite SE. and Dentener PR. Effect of ethanol vapour treatment on lightbrown apple moth larval mortality and ‘Bareburn’ apple fruit characterization. Postharvest Biol. Technol. 2003; 28(3):391-403.

[16] A.O.A.C. Official Method of Analysis. Association of Official Analytical Chemist, Inc., Virginia. 1990.

[17] Yingsanga P, Srilaong V, Kanlayanarat S, Noichinda S. and McGlasson WB. Relationship between browning and
related enzymes (PAL, PPO and POD) in rambutan fruit (Nephellium lappaceum Linn.) cvs. Rongrien and See-Chompoo.
Postharvest Biol. Technol. 2008; 50:164- 168.

[18] Duan X, Su X, You Y, Qu H, Li Y. and Jiang Y. Effect of nitric oxide on pericarp browning of harvested longan
fruit in relation to phenolic metabolism. Food Chem. 2007; 104:571-576.

[19] Saltveit ME. and Sharaf AR. Ethanol inhibits ripening of tomato fruit harvested at various degrees of ripeness without affecting subsequent quality. J. Am. Soc. Hort. Sci. 1992; 117: 793-798.

[20] Zhang WS, Li X, Wang XX, Wang GY, Zheng JT, Abeysinghe DC, Ferguson IB. and Chen KS. Ethanol vapour treatment alleviates postharvest decay and maintains fruit quality in Chinese bayberry. Postharvest Biol. Technol.
2007; 46:195-198.

[21] Berger RG. and Drawert F. Changes in the composition of volatiles by postharvest application of alcohols to Red
Delicious apples. J. Sci. Food Agric. 1984; 35:1318-1325.