เผยแพร่แล้ว: 2017-12-25

การศึกษาและออกแบบกังหันลมผลิตไฟฟ้าชนิดแกนแนวตั้งสำหรับพื้นที่อัตราเร็วลมต่ำ

วีระศักดิ์ ไชยชาญ, ศักราช ทองนอก, เพียรดี อ่อนยิ่ง, ภูเทพ วรรณบวร

17-25

สมบัติทางเคมี สมบัติการต้านอนุมูลอิสระและการทดสอบทางประสาทสัมผัสของน้ำส้มสายชูหมักจากสับปะรด 4 สายพันธุ์

วิลาวัลย์ บุณย์ศุภา, กรรณิการ์ ทองดอนเปรียง, ธนพร ปลูกชาลี, ปนัดดา ภูผาดวง, ณัฐกานต์ โคตรทิพย์, นันทกานต์ แสนโสม

26-38

การพัฒนาตำรับมาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ อายุการเก็บรักษาของน้ำพริกแกงเผ็ดสำหรับกลุ่มสตรีผลิตน้ำพริกเผาเรือนไทย

รุ่งทิพย์ วงศ์ต่อม, วิภาวัน จุลยา, ดวงฤทัย ธำรงโชติ, กฤติกา นรจิตร, วิรยา นาคอ่อน, ชัยพร แป้งนวล

39-52

การพัฒนากระบวนการผลิตหลังคาด้วยวัสดุธรรมชาติคอมโพสิต

เชษฐ อุทธิยัง, วัชรินทร์ สิทธิเจริญ, นทีชัย ผัสดี

ุ69-78

ผลของอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ต่อโมดูลัสการแตกร้าวและความสามารถในการยืดตัว ก่อนการแตกร้าวจากแรงดึงของคอนกรีต

วันดี พูนพจน์มาศ, ธนชิต อินตาไซ้, เทียนชัย ธนะลือ, มณศิตา บัวเชื่อม, สนธยา ทองอรุณศรี, สรัณกร เหมะวิบูลย์, สมนึก ตั้งเติมสิริกุล

96-104

การพัฒนาเครื่องตรวจสอบความอ่อนแก่ของมะพร้าวน้ำหอม

อนันต์ โสภิณ, วุฒิชัย วิจิตรกุลสวัสดิ์, อนุสรณ์ สาธุเสน

105-118