การพัฒนาแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่องหม้อข้าวหม้อแกงลิง เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนรู้

Main Article Content

สุมนา ปาธะรัตน์
หทัยรัตน์ บุญเนตร
อรสา ไชยสองแก้ว

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่องหม้อข้าวหม้อแกงลิง เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนรู้
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียน โรงเรียนวัดไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จำนวน 26 คน ได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจงเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้คือ สื่อแอนิเมชัน 2 มิติ ข้อสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อสื่อการเรียนรู้ จากการวิจัยพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้สื่อแอนิเมชัน 2D มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงขึ้นที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ระดับความพึง
พอใจที่มีต่อสื่ออยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.42 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.44) สรุปได้ว่า การพัฒนา
แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่องหม้อข้าวหม้อแกงลิง เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

[1] จุฑามาศ ทรงช่วง, พฤฒิพงษ์ เล็กศิริรัตน์ และ ชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม. 2556, การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบภาพเคลื่อนไหว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5, วารสารเทคโนโลยีภาคใต้, 6(2), 19-25

[2] นิติมา รุจิเรขาสุวรรณ, 2555, ประสิทธิผลของการใช้สื่อมัลติมีเดียแบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่องสารชีวโมเลกุลที่พัฒนาขึ้นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย, วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

[3] ศิริภรณ์ น้อยพงษ์และ กฤติกา สังขวดี, 2559, ผลของการใช้สื่อแอนิเมชัน 2 มิติ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ป่าไม้มหัศจรรย์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3, วารสารเทคโนโลยีภาคใต้, 9(1), 7-11

[4] Wolman, T. E. (1 9 7 3 ) . Education and Organizational Leadership in Elementary School, Englewood Cliffs. New Jersey:Prentice-Hall”