การพัฒนากระบวนการผลิตหลังคาด้วยวัสดุธรรมชาติคอมโพสิต

Main Article Content

เชษฐ อุทธิยัง
วัชรินทร์ สิทธิเจริญ
นทีชัย ผัสดี

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้เพื่อศึกษาและสร้างแม่พิมพ์กดอัดขึ้นรูปแผ่นมุงหลังคาที่ทำจากวัสดุธรรมชาติคอมโพสิต ซึ่งจะใช้สว่นผสม 2 กลุ่ม คือ ขี้เลื่อยไม้ผสมขี้ชัน ทาเคลือบด้วยโพลียูรเี ทน และขี้เล่อื ยไม้ผสมแกลบหยาบผสมขี้ชัน ทาเคลือบด้วยโพลียูรีเทน โดยทดสอบหาส่วนผสมที่สามารถนำไปกดอัดขึ้นรูปได้ดี คือใช้ขี้เลื่อยไม้ 307 กรัม ขี้ชัน 300 กรัม เป็นส่วนผสมกลุ่มที่ 1 และใช้ขี้เลื่อยไม้ 290 กรัม แกลบหยาบ 17 กรัม ขี้ชัน 300 กรัม เป็นส่วนผสมกลุ่มที่ 2 นำส่วนผสมไปกดอัดขึ้นรูปในชุดแม่พิมพ์ ได้ชิ้นงานแผ่นมุงหลังคาจากวัสดุธรรมชาติคอมโพสิตและทาเคลือบด้วยโพลียูรีเทน การทดสอบสมบัติของแผ่นมุงหลังคาโดยเทียบเคียงจากมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระเบื้องดินเผามุงหลังคา มาตรฐานเลขที่ มอก.158–2518 กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ผลการทดสอบดังนี้ การตรวจสอบขนาดของแผ่นมุงหลังคาอยู่ในพิกัดที่มาตรฐานกำหนด ทดสอบการซึมน้ำของแผ่นมุงหลังคาอยู่ในพิกัดที่มาตรฐานกำหนด และทดสอบการต้านแรงทางขวางของแผ่นมุงหลังคา ในส่วนผสมกลุ่มที่ 1 ไม่อยู่ในพิกัดที่มาตรฐานกำหนด ในส่วนผสมกลุ่มที่ 2 อยู่ในพิกัดที่มาตรฐานกำหนด ดังนั้นส่วนผสมกลุ่มที่ 2 มีความเหมาะสมที่จะนำไปพัฒนาผลิตแผ่นมุงหลังคาจากวัสดุธรรมชาติคอมโพสิตต่อไป

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

[1] วารุณี อริยวิริยะนันท์ และธัญนันท์ วรเศรษฐพงษ์, แผ่นกระเบื้องยางปูสนามภายนอกอาคารทำจากวัสดุยางธรรมชาติคอมโพสิต. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี. 2553.

[2] ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ และแววบุญ แย้มแสงสังข์. การผลิตหลังคายางพาราจากวัสดุผสมยางธรรมชาติกับขี้เลื่อยไม้. บัณฑิตวิทยาลัยด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. 2553.

[3] เถลิงเกียรติ เขตบุญพร้อม สันติสุข บุญน้อย พิจิตรา สุจริต. โครงการหลังคาจากยางพารา. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค ธัญบุรี. 2553.

[4] เชษฐ อุทธิยัง วัชรินทร์ สิทธิเจริญ นทีชัย ผัสดี. การศึกษาเพื่อขึ้นรูปหลังคาทำ จากวัสดุธรรมชาติคอมโพสิต. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ. 2555.

[5] จุลศิริ ศรีงามผ่อง. วิศวกรรมแม่พิมพ์ขึ้นรูป โลหะแผ่นเบื้องต้น. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต; 2541.

[6] มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. กระเบื้องดินเผามุงหลังคามาตรฐานเลขที่ มอก.158–2518. กรุงเทพฯ: กระทรวงอุตสาหกรรม; 2518.

[7] Darsana P, Ruby Abraham, Anu Joseph., Development of Coir-Fibre Cement Composite Roofing Tiles. Procedia Technology (2016); 24: 169-178.