การพัฒนาเครื่องตรวจสอบความอ่อนแก่ของมะพร้าวน้ำหอม

Main Article Content

อนันต์ โสภิณ
วุฒิชัย วิจิตรกุลสวัสดิ์
อนุสรณ์ สาธุเสน

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้เป็นการนำเสนอการพัฒนาเครื่องตรวจสอบความอ่อนแก่ของมะพร้าวน้ำหอมว่ามีเนื้อในลักษณะใด เพื่อลดการสูญเสียในการตรวจสอบจากวิธีการสังเกต ซึ่งวิธีการนี้เป็นวิธีการตรวจสอบโดยไม่ทำลายโดยใช้คลื่นเสียงอัลทราโซนิก อาศัยหลักการการดูดกลืนและสะท้อนสัญญาณของมะพร้าวน้ำหอมที่มีความอ่อนแก่ที่แตกต่างกัน โดยการนำสัญญาณที่สะท้อนจากมะพร้าวน้ำหอมมาทำการวิเคราะห์ข้อมูลถึงความสัมพันธ์ของระดับสัญญาณที่ได้รับกับลักษณะเนื้อของมะพร้าวน้ำหอม โดยทำการแบ่งช่วงระดับสัญญาณตามความสัมพันธ์กับเนื้อมะพร้าวและนำค่าที่ได้มาแสดงผลว่ามะพร้าวน้ำหอมลูกนั้นมีเนื้อลักษณะใด จากการทดสอบมีความ
ถูกต้อง 70%

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

1] กลุ่มส่งเสริมการผลิตไม้ยืนต้น มะพร้าวน้ำหอม.

[2] โกสินทร์ จำนงไทย และวุฒิวัฒน์ คงรัตนประเสริฐเครื่องต้นแบบสำหรับตรวจหาความแก่อ่อนของทุเรียนแบบไม่ทำลายด้วยการใช้อุลตร้าโซนิกส์ ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2545.

[3] ณฐพงศ์ สว่างเมือง และคณะผู้วิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการการพัฒนาวิธีการใช้คลื่นเสียงเพื่อช่วย วิธีการทดสอบแบบไม่ทำ ลายอื่นๆ ในการ ตรวจสอบคุณภาพของมังคุด ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ 2554.

[4] บุร ฉัตร วิริยะ การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับเสียงของวัสดุพืชแห้งและเส้นใยแก้ว สาขาวิชาวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2544.

[5] พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล และคณะ โครงการการตรวจสอบคุณภาพและความบริบูรณ์ของผลมะพร้าวอ่อนแบบไม่ทำลายด้วยเทคนิค NIRs เพื่ออุตสาหกรรมการส่งออก กันยายน พ.ศ.2554.

[6] ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตรกำ แพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสต ร์ วิทยาเขตกำแพงแสน.

[7] มกอช. 15-2550 มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์.

[8] American National Standard. (1998). Annual Book of ASTM Standards: Sound Absorption and Sound Absorption Coefficients by the Reverberation Room Method: C423-90a. Volume 4.06. New York: Clearance Center.

[9] Miflora M. Gatchalian, Sonia Y. De Leon and Toshimasa Yano. Measurement of young coconut (Cocos nucifera, L)
maturity by sound waves. Journal of Food Engineering. Volume 23, Issue 3, 1994, Page 253-276. Science Direct.

[10] Olivo, C.T. and T.P. Olivo. (1978). Fundamentals of Applied Physics. New York. Delmar Publishers.

[11] Terdwongworakul, A., S. Chaiyapong, B. Jarimopas and W. Meeklangsaen. 2009. Physical properties of fresh young Thai coconut for maturity sorting. Biosystems Engineering. 103(2): 208-216.

[12] Terdwongworakul, A., Jarimopas, B., Chaiyapong, S., Singh, S. P., Singh, J. Determination of physical, acoustical,
mechanical, and chemical properties of fresh young coconut fruit for maturity separation. Journal of Testing and Evaluation Volume 38, Issue 1, January 2010.

[13] Thumann A, Miller RM. (1986). Fundamental of noise control engineering. Georgia: Fairmont Press.

[14] Webb, J.D. (1976). Physics of Sound. In R.I. Woods MIHVE (ed.). Noise Control in Mechanical Service. New York. John Wiley & Sons.