การออกแบบรายการอาหารแลกเปลี่ยนสำหรับโรคเบาหวานโดยใช้เทคนิคการค้นหาแบบท้องถิ่นดัดแปร

Main Article Content

อัจฉรา ดลวิทยาคุณ
จักรกฤษณ์ เคลือบวัง

บทคัดย่อ

บทความนี้นำเสนอวิธีการประยุกต์ใช้การค้นหาแบบท้องถิ่นดัดแปรเพื่อช่วยแก้ปัญหาการจัดสรรรายการอาหารแลกเปลี่ยนอย่างเหมาะสมสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานโดยทำ การทดสอบผู้ป่วยโรคเบาหวานจำนวน 1 กรณี การทดสอบจำนวน 20 ครั้งอย่างอิสระพบว่าเวลาการค้นหาเฉลี่ย 1.4422 วินาที คำตอบที่ได้เป็นไปตามเกณฑ์ ที่กำหนดคือพลังงานที่ผู้ป่วยพึงได้รับคลาดเคลื่อนไม่เกิน ±30 กิโลแคลอรีต่อวัน ปริมาณสารอาหาร ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน คลาดเคลื่อนไม่เกิน ±3 กรัมต่อวัน

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

[1] อัญชลี ศรีจำเริญ. อาหารและโภชนาการ : การป้องกันและบำบัดโรค. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2553.

[2] กองการแพทย์ทางเลือก. ตำราวิชาการ อาหารเพื่อสุขภาพ. กรุงเทพฯ: กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก; 2551.

[3] World Health Organization, WHO Factsheet No.311 January 2015. https://www.who.int/mediacenter/factsh
eets/fs311/en/.

[4] Hong, S.M., Cho, H.S., Lee, J.H. and et al. NutriSonic web expert system for meal management and nutrition counseling with nutrient time-series analysis, e-food exchange and easy data transition. Nutrition Research and Practice. 2008; 2(2): 121-129.

[5] อัจฉรา ดลวิทยาคุณ. พื้นฐานโภชนบำบัด. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์: 2558.

[6] Prestwich, S. and Lynce, I. Local search for unsatisfiability. In Biere, A. and Gomes, C.P. (Ed.), Theory and applications of satisfiability testing-SAT 2006. Springer (2006), 283-196.

[7] Ghasemi, M., Ghavidel, S., Ghanbarian, M.M. and et.al. Application of imperialist competitive algorithm with its modified techniques for multiobjective optimal power flow problem: A comparative study. Information Sciences. (2014); 281: 225–247.

[8] Choo, W.M., Wong, L.P. and Khader, A.T. A modified bee colony optimization with local search approach for job shop scheduling problems relevant to bottleneck machines. International journal of advanced soft computing applications. (2016); 8(2): 52-78.

[9] Dholvitayakhun, A. and Kluabwang, J. Application of local search for optimal assignment of food exchange lists problem. Internation Journal of Computer Theory and Engineering 6, 2 (2014), 189-191

[10] Schiff, W. Nutrition for healthy living. 2nd ed. New York: McGraw-Hill; 2011.

[11] Wardlaw, G. M. B.-B. C. Wardlaw's perspectives in nutrition. 9th ed. New York: McGraw-Hill; 2013.