เผยแพร่แล้ว: 2017-06-25

ผลของไม้ไผ่เสริมตามขวางต่อแรงอัดแตกของท่อคอนกรีตเสริมไม้ไผ่

วันดี พูนพจน์มาศ, รุ่งโรจน์ จักภิระ, สนธยา ทองอรุณศรี

17-25

การเพาะเลี้ยงคัพภะกล้วยไม้เอื้องหนวดพราหมณ์ในสภาพปลอดเชื้อ

สายฝน บรรลือทรัพย์, สุภาวดี ตั้งธีระวัฒนะ

26-33

การทดสอบการผลิตพลังงานไฟฟ้าของเทอร์โมอิเล็กทริกโมดูล

พีรวัจน์ มีสุข, กวินชัย ต้องตรงทรัพย์, ธนวัต ม่วงโคกสูง, อัครวุฒิ มนัสวิยางกูร, กรเทพ โชติวุฑฒากร

62-68