ผลของไม้ไผ่เสริมตามขวางต่อแรงอัดแตกของท่อคอนกรีตเสริมไม้ไผ่

Main Article Content

วันดี พูนพจน์มาศ
รุ่งโรจน์ จักภิระ
สนธยา ทองอรุณศรี

บทคัดย่อ

โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของกำลังอัดของคอนกรีตและจำนวนไม้ไผ่เสริมตามขวางต่อแรงอัดแตกของท่อคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ท่อคอนกรีตที่ศึกษามีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 40 ซม. ตามมาตรฐาน มอก.128-2549 ชั้นคุณภาพที่ 3 กำลังอัดของคอนกรีตที่ใช้ในการศึกษาเท่ากับ 250 และ 300 กก./ตร.ซม. จากผลการทดสอบพบว่าท่อคอนกรีตที่ใช้กำลังอัดเท่ากับ 250 กก./ตร.ซม. เสริมไม้ไผ่ที่เสริมไม้ไผ่ตามขวางจำนวน 6, 7และ 8 เส้น มีค่าแรงอัดแตกเท่ากับ 4,908 5,090 และ 5,271 กก. ตามลำดับ และผลการทดสอบท่อที่ใช้กำลังอัดของคอนกรีตเท่ากับ 300 กก./ตร.ซม. ใช้ไม้ไผ่ตามขวางจำนวน 4, 5 และ 6 เส้น มีแรงอัดแตกเท่ากับ 5,1415,193 และ 5,374 กก. ตามลำดับ จากผลการทดสอบพบว่าท่อคอนกรีตทุกตัวอย่างผ่านเกณฑ์แรงอัดแตกตามมาตรฐานอุตสาหกรรมท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.128-2549 ขนาดท่อ 40 ซม. ชั้นคุณภาพ คสล.3 ซึ่งกำหนดว่าต้องมีแรงอัดแตกของท่อคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,650 กก. จากผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า แรงอัดแตกของท่อคอนกรีตเพิ่มขึ้นตามจำนวนไม้ไผ่ตามขวางและกำลังอัดของคอนกรีตที่เพิ่มขึ้น

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

[1] ISO (1999) (International Standard Organization), Laboratory Manual on Testing Methods for Determination of Physical and Mechanical Designing and Building with Bamboo, TC 165 N315.

[2] Wang, F., Shao, J., Keer, L.M., Li, L., Zhang, J. The effect of elementary fibre variability on bamboo fibre strength, Materials & Design Vol.75, (2015), 136–142.

[3] Ghavami, K. Bamboo as Reinforcement in Structural Concrete Elements, Cement & Concrete Composites. Vol.27,
(2004), 637-649.

[4] Ghavami, K. Ultimate Load Behavior of Bamboo - Reinforced Lightweight Concrete Beams, Cement & Concrete Composites, Vol.17, (1995), 281-288.

[5] Khare, L. Performance evaluation of bamboo reinforced concrete beams. Master Thesis, University of Texas at Arlington, Arlington, USA, 2005.

[6] Intarangsi, A. and Kasemset, C. Bambooreinforced concrete pavement. Final report, Chiang Mai University, Thailand, 1993.

[7] วินิต ช่อวิเชียร กำ ลังรับน้ำ หนักของเสา คอนกรีตเสริมไม้ไผ่ วารสารวิศวกรรมสาร (5) 35, (2525), 41-45

[8] อุดม ฉัตรศิริกุล พฤติกรรมของแผ่นพื้นตง คอนกรีตเสริมด้วยไม้ไผ่ที่อาบด้วยฟลินท์โคทวิทยานิพนธ์ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2553

[9] Adhikari, R.C., Wood, D.H. and Sudak L. Low-cost bamboo lattice towers for small wind turbines, Energy for Sustainable Development, Vol.28, (2015), 21-28