การเพาะเลี้ยงคัพภะกล้วยไม้เอื้องหนวดพราหมณ์ในสภาพปลอดเชื้อ

Main Article Content

สายฝน บรรลือทรัพย์
สุภาวดี ตั้งธีระวัฒนะ

บทคัดย่อ

การเพาะเลี้ยงคัพภะกล้วยไม้เอื้องหนวดพราหมณ์ ที่มีอายุ 3, 4, 5, 6, และ 7 เดือนหลังผสมเกสรในสภาพปลอดเชื้อ โดยใช้แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (CRD) ทำ 10 ซ้ำ ประกอบด้วยสูตรอาหาร 4 สูตร ดังนี้ สูตรอาหาร MS (MS + sucrose 30 g/l + charcoal 1 g/l) สูตรอาหาร MMS (MS + peptone 2 g/l +
potato juice 100 g/l + sucrose 30 g/l + charcoal 1 g/l) สูตรอาหาร VW (VW + sucrose 20 g/l + charcoal 1 g/l) และสูตรอาหาร MVW (VW + peptone 2 g/l + potato juice 100 g/l + sucrose 20 g/l + charcoal 1 g/l) พบว่าหลังการเพาะเลี้ยง 90 วัน สูตรอาหาร MMS มีผลทำให้คัพภะเอื้องหนวดพราหมณ์เกิดโปรโตคอร์มมากที่สุด

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

[1] ครรชิต ธรรมศิริ. เทคโนโลยีการผลิตกล้วยไม้. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์อัมรินทร์ พริ้นติ้งแอนด์ พับลิชชิ่ง; 2547.

[2] ชนินทร์ โถรัตน์. กล้วยไม้ไทยความหลากหลาย ที่รอการค้นพบ. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์สารคดี; 2542.

[3] รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ: หลักการและ เทคนิค. กรุงเทพฯ: ภาควิชาพืช ไร่นาคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์; 2540.

[4] สําอางค์ เนตรนารี. กล้วยไม้. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์เกษตรสยามบุ๊คส์; 2555.

[5] องค์การสวนพฤกษศาสตร์. กล้วยไม้ไทย. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์ โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์; 2543.

[6] อบฉันท์ ไทยทอง. กล้วยไม้เมืองไทย. พิมพ์ครั้ง ที่ 12. กรุงเทพฯ: บ้านและสวน; 2549.

[7] ออร์คิดทรอปิคอล.คอม. เอื้องหนวดพราหมณ์. [Internet] [ม.ป.ป. เข้าถึงเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2559]. เข้าถึงได้จาก https://www.orchid tropical.com/seidenfadenia_mitrata.php

[8] อานนท์ เชยจํารูญ. คู่มือการเพาะขยายพันธุ์ กล้วยไม้ตัดดอกเพื่อการส่งออกกล้วยไม้.นนทบุรี: สํานักพิมพ์นิตยสารยิ้มกษตร; 2547.

[9] Arditti, J. Orchid Biology: Reviews and Perspectives. Vol I. Cornell University press, London. 1997.

[10] Arditti, J. and R. Ernst. Micropropagation of Orchid. Second edition published. Singapore: COS Printers Pte Ltd. 2008.

[11] Murashige, T. and Skoog, F..Arevised medium for rapid growth and bioassays with tobacco tissue cultures. Physiol. Plant.15: 473-497. 1962.

[12] Vacin, E. and F. Went. Some pH changes in nutrient solution. Bot. Gaz. 110: 605-613. 1949.