กังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าจากลมร้อนเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน

Main Article Content

บุญญฤทธิ์ วังงอน

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างกังหันลมแกนตั้ง ซึ่งสามารถรับลมที่มีความเร็วต่ำ 2-7 เมตรต่อนาที เปรียบเทียบ 2 แบบ คือ กังหันลมแบบซาโวเนียส และกังหันลมแบบดาเรียส โดยใช้ลมจากคอยล์ร้อนเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ผลการทดสอบเพื่อหาค่าประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าของกังหันลม พบว่าที่ความเร็วลมเท่ากันและคงที่ กังหันลมแบบดาเรียสสามารถหมุนและผลิตไฟฟ้าได้ดีกว่ากังหันลมแบบซาโวเนียส ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานกับลมคอยล์ร้อนของปรับอากาศในโรงงานอุตสาหกรรมได้

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

[1] A.A.Wahab, M.F.Abas and N.M.Saad. Ac Voltage Stabilizer For Wind Powered Application In Malaysia, International Symp. & Exhibition on Sustainable

[2] G.M Hasan Shahariar and Mohammad Rashedul Hasan. Design & Construction of a Vertical Axis Wind Turbine. The
9th International Forum on Strategic Technology (IFOST), 2014, Cox’s Bazar, Bangladesh. Page(s): 326-329

[3] J.R. Bumby, N. Stannard, J Dominy and N. McLeod A Permanent Magnet Generator for Small Scale Wind and Water Turbines. International onference on Electrical Machines. 2008, Page(s):1-6

[4] J.J.H. Paulides, L. Encica, J.W. Jansen, and E.A. Lomonova. Small-scale Urban Venturi Wind Turbine: Direct-Drive
Generator. International Conference on Electric Machines and Drives. 2009, Page(s): 1368-1373

[5] Xiaona Ji and Jörg Schlüter, Design and analysis of small-scale vertical axis wind turbine. Renewable Power Generation (RPG). 2011, Page(s):1-10

[6] Magedi Moh, M. Saad and Norzelawati Asmuin. Comparison of Horizontal Axis Wind Turbines and Vertical Axis Wind Turbines. Journal of Engineering (IOSRJEN). 2014, Vol.04, Issue 08. Page(s):27-30