การวิเคราะห์ปริมาณบอแรกซ์ในเนื้อสัตว์และลูกชิ้นที่จำหน่ายในจังหวัดตรัง

Main Article Content

มาลินี ฉินนานนท์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์หาปริมาณบอแรกซ์ในเนื้อหมูและลูกชิ้นที่วางจำหน่ายในตลาด เขตอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรัง โดยทำการย่อยสลายตัวอย่างด้วยสารละลายโซเดียมคาร์บอเนต 1% และย้อมสีตัวอย่างด้วยสารละลายเคอร์คูมิน ทำการวิเคราะห์ตัวอย่างโดยใช้เทคนิคยูวีวิสิเบิล สเปกโทรโฟโตมิเตอร์วิเคราะห์โดยเปรียบเทียบกับ Calibration Curve ของสารละลายมาตรฐานกรดบอริก ผลการวิเคราะห์พบว่ามีปริมาณบอแรกซ์ในเนื้อหมูตัวอย่างทุกร้าน ในลูกชิ้นทุกตัวอย่าง ปริมาณบอแรกซ์ในเนื้อหมูตัวอย่างอยู่ในช่วง2.039-5.340 ppm ปริมาณบอแรกซ์ในลูกชิ้นตัวอย่างอยู่ในช่วง 1.608-2.572 ppm ซึ่งไม่ปลอดภัยในการบริโภค ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 151) ซึ่ง กำหนดให้บอแรกซ์เป็นวัตถุที่ห้ามใช้ในอาหาร

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

[1] กนกวรรณ วีรดุลยฤทธิ์ การวิเคราะห์ปริมาณบอแรกซ์ในผักและผลไม้ดองโดยเทคนิคยูวี-วิสิเบิลสเปกโทรโฟโตเมตรี . คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา, 2552

[2] กุสุมา พุทธเกิดการตรวจหาสารบอแรกซ์ในอาหารของร้านอาหารประจำหอพักนักศึกษา.บัณฑิตวิทยาลัย.มหาวิทยาลัย เชียงใหม่, 2550

[3] ภารดี อาษา. การปนเปื้อนสารบอแรกซ์ในอาหารของร้านอาหารในและรอบบริเวณโรงเรียนประถมศึกษา เขตเมือง จังหวัดชลบุรี.
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ปีที่ 17 ฉบับที่ 2, 2549

[4] มาลินี พงศ์เสวี การศึกษาผลของบอแรกซ์ต่อการทำให้เกิดกลายพันธุ์ของความเป็นพิษต่อเซลล์. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. กรุงเทพมหานคร, 2548

[5] มาลินี พงศ์เสวี ผลของบอแรกซ์ต่อการเกิดความผิดปกติในโครโมโซมมนุษย์. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร, 2550

[6] ศิริพร ธงเพ็ง การวิเคราะห์หาปริมาณบอแรกซ์ในหมูยอ โดยเทคนิคยูวี-วิสิเบิลสเปกโทรโฟโตเมตรี. ภาควิชาเคมี. สถาบันราชภัฎนครปฐม.,2544

[7] หัทยา แย้มไสว. การวิเคราะห์หาปริมาณบอแรกซ์ในหมูยอ โดยเทคนิคยูวี-วิสิเบิลสเปกโทรโฟโตเมตรี. ภาควิชาเคมี. สถาบันราชภัฎนครปฐม.,2547

[8] สำ นักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข การศึกษาสำรวจสถานการณ์ของ “บอแรกซ์” วัตถุห้ามใช้ในอาหาร . สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข, 2543