การแก้ปัญหาการจัดเส้นทางขนส่งแบบมีกรอบเวลา โดยวิธีการฮิวริสติกส์: กรณีศึกษาบริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

Main Article Content

จารุพงษ์ บรรเทา
นันทพัทธ์ สันติชูวงศ์
วีระชัย ตาลกลาง

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้เสนอการประยุกต์ใช้วิธีการฮิวริสตกส์สําหรับการจัดเส้นทางการขนส่งชิ้นส่วนยานยนต์ให้กับโรงงานกรณีศึกษา โดยคํานึงถึง        จํานวนรถขนส่งที่มีอย่างจํากัด ภายใต้ความต้องการและกรอบเวลาของลูกค้าแต่ละรายที่ไม่เท่ากัน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อหาวิธีฮิวริสติกส์ที่มีความเหมาะสมกับปัญหาของกรณีศึกษา ในการแก้ปัญหา คณะผู้วิจัยได้ทําการทดลองด้วยวิธีการฮิวริสติกส์ 4 วิธีคือ Saving heuristic (SA), NearestHeuristic (NH), Max-Nearest Heuristic (MNH) และ Earliest Due Date (EDD) ได้ผลสรุปจากการเปรียบเทียบการทดลองพบว่าวิธีการฮิวริสติกส์ 4 วิธีสาทารถจัดเส้นทางได้ภายใต้เงื่อนไขที่กําหนด โดยพบว่าวิธี MNH ให้ระยะทางการจัดเส้นทางที่สั้นที่สุดคือ 121.94 กิโลเมตร แต่วิธี EDD มีค่าการขนส่งเกินเวลากําหนดน้อยที่สุดคือ 4 ชั่วโมง 18 นาทีและยังสามารถลดการจ้างรถจากภายนอกลดลง 30.58%

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

[1] กฤศณภัทร สวาสดิ์. การกําหนดเส้นทางเดินรถแบบพลวัต. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต. ภาควิชาวิศกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ; 2549

[2] ปารเมศ ชุติมา. เทคนิคการจัดตารางการดําเนินงาน. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2546.

[3] ยศศิริอดุลยศักดิ์. แบบจําลองและขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาการจัดเส้นทางการขนส่งแบบเต็มคันยานพาหนะอย่างต่อเนื่อง. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.กรุงเทพฯ; 2549.

[4] วิไลวรรณ์แก่นสาร และ สมบัติสินธุเชาน์. การเปรียบเทียบวิธีการฮิวริสติกส์สําหรับระบบการจัดการขยะ. วารสารวิชาการ Thai VCML. ธันวาคม 2556; 6,2.
[5] สาวนลินีอุดมสมบัติมีชัย. การประยุกต์วิธีศึกษาสํานึกสําหรับการจัดเส้นทางยานพาหนะแบบมีกรอบเวลา. วิทยานิพนธ์บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 2548.

[6] อนันต์มุ่งวัฒนา และ ธรินีมณีศรี. การเปรียบเทียบขั้นตอนวิธีเมต้าฮิวริสติกสําหรับแก้ปัญหาการจัดเส้นทางเดินรถขนส่งแบบมีกรอบเวลากรณีมีรถขนส่งหลายขนาดและแบ่งแยกส่งสินค้าได้. การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ; ตุลาคม 2555.

[7] Landrieu, A., Mati, Y., and Binder, Z. A Tabu Search Heuristic for the Single Vehicle Pickup and Delivery Problem
with Time Windows. Journal of Intelligent Manufacturing. 2001; 12:497-508.

[8] Nag, B. L. Golden, and A. A. Assad. Vehicle Routing with Site Dependencies. Vehicle Routing: Methods and Studies.
Amsterdam: 1988; 149-159.

[9] Sam, R.T. Vehicle Routing with Time Windows using Genetic Algorithms, submitted to the book on Application
Handbook of Genetic Algorithms. New Frontiers: 1995; 253-277.

[10] Tan K.C., Lee L.H., Zhu Q.L. and Ou K. Heuristic Methods for Vehicle Routing with Time Windows. Artificial Intelligence in Engineering. 2001; 15: 281-295.