เผยแพร่แล้ว: 2016-12-25

การเติบโตของตลาดออนไลน์จีน

ปิยวัช วสุสิริกุล, Rainer Hans Stasiewski

9-20

The Effects of Accent Familiarity on English as a Foreign Language Students’ Word Recognition and Comprehension of the English Language

Alan Robert White, Dhunyawat Treenate, Arunee Kiatgungwalgrai, Rachapon Somnuk, Kitti Chaloemchatvarakorn

21-30

ผลของปุ๋ยต่อผลผลิตใบมะรุม

ศีลศิริ สง่าจิตร, ประเทือง สง่าจิตร, วีระชัย บุญไทย

59-65

เทคนิคการโปรแกรมภาษาซีสำหรับขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม ในงานคำนวณทางวิศวกรรมไฟฟ้า

ชัยณรงค์ วิเศษศักดิ์วิชัย, ประเสริฐ เผ่าชู, สายชล ชุดเจือจีน

66-76

การศึกษาอิเล็กโทรดไทเทเนียมอัลลอยด์ในการกัดเซาะด้วยไฟฟ้าบนวัสดุทังสเตนคาร์ไบด์

พิชัย จันทร์มณี, ดลธรรม เอฬกานนท์, สมชาย วนไทยสงค์, ไพบูลย์ หาญมนต์

83-92

ความแตกต่างของกลยุทธ์การเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ

เพ็ญวารี วิจิตรเวชไพศาล, สุวิมล นภาผ่องกุล, ลัคนา ชัยศักดิ์เลิศ ชัยศักดิ์เลิศ

93-106

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นใยทะลายต้นจากในกระบวนการทอ

อมรรัตน์ อนันต์วราพงษ์, พีรพงษ์ หนูแดง, รุ่งนภา สาตสาร, ณรงค์ศักดิ์ ครองเพชร, ณัฐวิทย์ คงศรีชาย

115-122

กลยุทธ์พิชิตการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนแบบใหม่ ระดับ 4

สุพิชฌาย์ ทวีธนวิริยา, สุกัญญา วศินานนท์, Jiaxiang Liu

123-135