การสร้างฐานข้อมูลด้วยไมโครซอฟท์เอ็กซ์เซลสำหรับการคำนวณแรงดันตกตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 ด้วยซีพลัสพลัสบิวเดอร์

Main Article Content

ชัยณรงค์ วิเศษศักดิ์วิชัย
ประเสริฐ เผ่าชู
เอกพล อนุสุเรนทร์
ชูศักยฐ์ กมลขันติธร
วินัย เมธาวิทิต
วิริยะ ศิริชานนท์

บทคัดย่อ

การออกแบบระบบไฟฟ้าให้เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้ง จะมีความเกี่ยวข้องกับตารางข้อมูลตัวเลขจำนวนมากสำหรับใช้ประกอบการคำนวณให้เป็นไปตามข้อกำหนด บทความนี้จึงได้นำเสนอการพัฒนาวิธีการทางคอมพิวเตอร์ช่วยคำนวณแรงดันตกในสายไฟฟ้าของงานออกแบบระบบไฟฟ้า ด้วยการใช้ตารางข้อมูลแรงดันตกของมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 ทำการสร้างแบบจำลองตารางเชิงนามธรรม(abstract table model) ให้กับตารางข้อมูลแรงดันตกในรูปของเซตป้ายกำกับ (labeled set) โดยสามารถนำโดเมนป้ายกำกับ (labeled domain) ของแบบจำลองที่สร้างขึ้นไปจัดระบบฐานข้อมูลรูปแบบไฟล์ของไมโครซอฟท์เอ็กซ์เซล  เพื่อให้สามารถใช้เทคโนโลยีซีโอเอ็ม (COM; component object model) ของไมโครซอฟท์ สำหรับการประมวลผลระบบฐานข้อมูลในการคำนวณแรงดันตกด้วยภาษาการโปรแกรมซีพลัสพลัส (C++ programming language) ของซอฟต์แวร์ซีพลัสพลัสบิวเดอร์ (C++ Builder)  จึงทำให้สามารถใช้เทคนิคการโปรแกรมเชิงวัตถุ (object-oriented programming; OOP) และการโปรแกรมด้วยวีซีแอล (VCL; visual component library) พัฒนาโปรแกรมประยุกต์คำนวณแรงดันตก ให้ทำงานแบบจียูไอ (GUI; graphical user interface) บนระบบปฏิบัติการวินโดวส์

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

[1] Wang X., Wood D. An abstract model for tables. Department of Computer Science, University of Western Ontario, 1993.

[2] Ibrahim A., Alzubaydy J. Mathematical Driving Model Based Evaluation of Losses Components in the Control Systems with Induction Motor Drive. IJET 2017; 9(4):2990–3001.

[3] Sönmez Y., Dursun M., Güvenç U., Yılmaz C. Start Up Current Control of Buck-Boost Convertor-Fed Serial DC Motor. Pamukkale University Journal of Engineering Sciences 2009; 15(2):278 – 83.

[4] Bouktir T., Slimani L. Object - Oriented Economic Power Dispatch of Electrical Power System with Minimum Pollution using a Genetic Algorithm. J. Electrical Systems 2005; 1(2):19–34.

[5] Kober F., Manzoni A., Lemos F AB. An Objected-Oriented Approach to Development and Integration of Graphical User Interface and Power System Framework. In: Power Tech Conference Proceedings; 23-26 June 2003; Bologna: IEEE; 2003. p. 7 pp.

[6] Nor KM., Gani TA., Mokhlis H. The application of component-based methodology in developing visual power system analysis tool. In: Power Industry Computer Applications; 20-24 May 2001; Sydney: IEEE; 2001. p. 38 -43.

[7] Daponte P., Di Penta M., Mercurio G. TransientMeter: A distributed measurement system for power quality monitoring. IEEE Transactions on Power Delivery 2004;19(2):456 – 63.

[8] Lee JM., Hyun SW., Won CY. A simple method for DSP based buck-converter design using MS Excel. In: Transportation Electrification Asia-Pacific (ITEC Asia-Pacific); 1-4 June 2016; Busan: IEEE; 2016. p. 38-43.

[9] Sastry MKS., Roopchand R., Chhetri R. Power Distribution System Load Flow Using Microsoft Excel. In: Communica tion Systems and Network Techno logies (CSNT); 7-9 April 2014; Bhopal: IEEE; 2014. p. 954 - 959.

[10] สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์. มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556. พิมพ์ครั้งที่ 2. วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์; 2557.

[11] Wang X. Tabular Abstraction, Editing, and Formatting[PhD Thesis]. Water loo, Ontario, Canada: University of Waterloo; 1996.

[12] Kolachina SS. C++Builder™ 6 Developer’s Guide. Texas: Wordware Publishing; 2003.