ผลของปุ๋ยต่อผลผลิตใบมะรุม

Main Article Content

ศีลศิริ สง่าจิตร
ประเทือง สง่าจิตร
วีระชัย บุญไทย

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาชนิดปุ๋ยที่เหมาะสมต่อการผลิตใบมะรุม  จากการปลูกมะรุมที่ ใม่ใส่ปุ๋ย ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ และใส่ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีที่มี ธาตุปุ๋ย N P K  แตกต่างกัน  เก็บผลผลิตใบโดยตัดส่วนยอดยาว 20 ซ.ม. ทำให้แห้งโดยผึ่งในที่ร่ม บันทึกข้อมูลน้ำหนักสด น้ำหนักแห้ง โดยแยกส่วนใบและก้านใบ ผลการทดลองพบว่าหลังปลูก 6 เดือน สามารถเก็บผลผลิตได้ และเก็บเกี่ยวได้ 7 ครั้งในรอบปี แต่ละครั้งมีต้นให้ผลผลิตร้อยละ 51 การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ย NK ให้ผลผลิตที่ดีที่สุดโดยให้ผลผลิตสดและใบแห้งเป็น 3414.9 และ 576.25 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี รองลงมาเป็นการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ย NP และปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับK โดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ย K มีประสิทธิภาพผลผลิตสูงสุด รองลงมาเป็นปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับ NK และปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ย N ดังนั้นการให้ปุ๋ยกับมะรุมเพื่อใช้ใบ ควรใส่ปุ๋ยที่มีไนโตรเจนร่วมกับโพแทสเซียมหรือฟอสฟอรัส สัดส่วนใบสดต่อใบแห้งเป็น 4-6 กิโลกรัมต่อใบแห้ง 1กิโลกรัม

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

[1] ประเทือง สง่าจิตร และศีลศิริ สง่าจิตร. รายงานการวิจัยเริ่องการศึกษาระยะปลูกที่เหมาะสมต่อการผลิตใบและยอดของมะรุม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก. 2553.

[2] ภุชงค์ วีรดิษฐกิจ และไพโชค ปัญจะ. อิทธิพลของการเสริมใบมะรุมผงในอาหารไก่ไข่ ต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข่ วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2558;. 23, 2: 293-305.

[3] ยงยุทธ โอสถสภา อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์ และชวลิต ฮงประยูร. ปุ๋ยเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2551. น.332-333

[4] สุธาทิพ ภมรประวัติ. มะรุมลดไขมันป้องกันมะเร็ง. หมอชาวบ้าน 2550; 338 (29) :17-18

[5] อภิชาติ ศรีสอาด. คู่มือการเพาะปลูก แปรรูปและผลิตภัณฑ์มะรุมครบวงจร. กรุงเทพฯ: นาคาอินเตอร์มีเดีย; 2553; น.96.

[6] Animashaun, J.O and Toye, A.A. Feasibility Analysis of Leaf-Based Moringa oleifera Plantation in the Nigerian Guinea Savannah: Case Study of University of Ilorin Moringa Plantation. Agrosearch. 2013; 13, 3: 218 – 231.

[7] Olivier, Caroline. Intensive moringa oleifera cultivation in the north of Senegal: n.d;

[8] Saint Sauveur, A. and Broin, M. Growing and processing moringa leaves. Moringanews, Moringa Association of Ghana. 2010;P 28

[9] Peace Corps Senegal. Moringa: Cultivation and Usage (Pocket Guide). Dakar 2009, 15