การผลิตถ่านกัมมันต์จากทางจากในแหล่งชุมชนลุ่มน้ำปะเหลียน จังหวัดตรัง

Main Article Content

สุปราณี วุ่นศรี
วราวุฒิ ดวงศิริ
นพดล โพชกำเหนิด

บทคัดย่อ

       งานวิจัยนี้ศึกษาเกี่ยวกับสมบัติถ่านกัมมันต์ทางจาก โดยการใช้ทางจากของต้นจากไปเตรียมถ่านทางจากด้วยกระบวนการคาร์บอไนเซชัน และนำถ่านจากไปกระตุ้นทางเคมี ใช้เทคนิคการให้ความร้อนโดยการกลั่นไหลย้อนกลับเพื่อหาภาวะที่เหมาะสมในการเตรียมถ่านกัมมันต์ทางจาก โดยศึกษาชนิดของสารละลาย ความเข้มข้น อัตราส่วนระหว่างถ่านทางจากต่อสารกระตุ้น เวลาที่ใช้กระตุ้น และวิเคราะห์สมบัติในการดูดซับไอโอดีนและเมทธิลีนบลู จากการทดลองพบว่า ภาวะที่เหมาะสมสำหรับการเตรียมถ่านกัมมันต์ทางจาก เมื่อใช้ ZnCl2 ความเข้มข้นร้อยละ 30 ที่อัตราส่วนโดยน้ำหนักระหว่างของถ่านทางจากต่อสารกระตุ้น เป็น 1 : 4 ใช้ในเวลาการกระตุ้น 3 ชั่วโมง ที่ภาวะดังกล่าวได้ถ่านกัมมันต์ทางจากที่มีค่าการดูดซับไอโอดีนสูงที่สุด เท่ากับ 659.90 ± 28.17 มิลลิกรัมต่อกรัม ซึ่งมีค่าสูงกว่าค่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจะต้องมีค่าการดูดซับไอโอดีนไม่ต่ำกว่า 600 มิลลิกรัมต่อกรัม และค่าการดูดซับเมทิลีนบลู เท่ากับ มีค่าการดูดซับสีเมทิลีนบลูได้ร้อยละ 96.54 ± 0.15  ใช้ปริมาณถ่าน 1.0 กรัมต่อลิตร ซึ่งค่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมีค่าเท่ากับร้อยละ 98.94 ใช้ปริมาณถ่าน 1.0 กรัมต่อลิตร

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

[1] สัมฤทธิ์ โม้พวง. ถ่านกัมมันต์. พิษณุโลก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร; 2558.

[2] Hayashi J, Kazehaya A, Muroyama K, et al. Preparation of activated carbon from lignin by chemical activation. Carbon. 2000; 13(38):1873-8.

[3] Nabais JV, Carrot RMM, Luz V. et al. Influence of preparation conditions in the textural and chemical properties of activated carbons from a novel biomass precursor: the coffee endocarp. Bioresour Technol. 2008; 99(15):7224-7231.

[4] Song XL, Liu HY, Cheng L. et al. Surface modification of coconut-based activated carbon by liquid-phase oxidation and its effects on lead ion adsorption. Desalination. 2010; 255(1-3):78-84.

[5] Foungchuen J, Pairin N, Phalakornkule C. Impregnation of chitosan onto activated carbon for biohydrogen purification. KMUTNB Int J Appl Sci Technol. 2016; 9(3): 197–209.

[6] Pitakchon T. Adsorption equilibrium and kinetics study of CO2[Subscript] CH4 [Subscript] and N2 [Subscript] on chitosan impregnated activated carbon. [dissertation]. Bangkok: King Mongkut's University of Technology North Bangkok; 2011.

[7] Ahmedna M, Marshall WE, Rao RM. Production of granular activated carbon from select agricultural by product and evaluation of their physical, chemical and adsorption properties. Bio resour Technol. 2000; 71(2):113-23.

[8] Achaw OW, Afrane G. Theevaluation of the pore structure of coconut shells during the preparation of coconut shell coconut based activated carbons. Microporous Mesoporous Mat. 2008; 112(1-3):284-291.

[9] Hayashi J, Yamamoto N, Horikawa T. Preparation and characterization of high specific surface-area activation carbon from K2CO3-treated waste polyurethane. J of Colloid Interface Sci. 2005; 281(2): 437-43.

[10] Hu Z, Srinivasan MP. Preparation of High-Surface-Area Activated Carbons from Coconut Shell. Micro Porous and Mesoporous Materials. 1999; 27(1):11-8.

[11] Phothitontimongkol T. Activated carbon from agricultural residues by chemical activation for the application of pollutant removal in water. J Res Unit Sci Tech Environ Learning. 2017; 8(1):197-214.

[12] Qiao WM, Korai Y, Maeda T. Preparation of an activated carbon artifact: factors influencing strength when using a thermoplastic polymer as binder. Carbon. 2001; 39(15):2355-2368.

[13] ASTM Committee on Standards. Standard Test Method for Moisture in Activated Carbon D2867-95. 15.01. 709-711: Annual Book of ASTM Standards. West Conshohocken: Astm Intl; 1998.

[14] ASTM Committee on Standards. Standard Test Method for Total Volatile Matter Content of Activated Carbon Sample D5832-95. 15.01. 782: Annual Book of ASTM Standard. West Conshohocken: Astm Intl; 1998.

[15] ASTM Committee on Standards. Standard Test Method for Total Ash Content of Activated Carbon D2866-94. 15.01. 707-708: Annual Book of ASTM Standard. Conshohocken: Astm Intl; 1998.

[16] Sahu JN, Jyotikusum A, Meikap BC. Optimzation of production conductions for activated carbons from Tamarind wood by zine chloride using response surface methodology. Bioresourec Tech. 2010; 101(6):1974-82.

[17] Prahas D, Kartika Y, Indraswati N, et al. Activated carbon from jackfruit peel waste by H3PO4 chemical activated: Pore structure and surface chemistry characterization. Chem Eng J. 2008; 140(1-3):32-42.

[18] Ould-Idriss A, Stitou M, Cuerda-Correa E., et al. Preparation of activated carbons from olive-tree wood re-visited. I. Chemical activated with H3PO4. Fuel Process Tech. 2011; 92(2):261-5.

[19] ASTM Committee on Standards. Standard Test Method for Determination of Iodine number of Activated carbons. annual Book of ASTM Standards. West Conshohocken: Astm Intl; 1998.

[20] พิทักษ์ อยู่มี. การเตรียมถ่านกัมมันต์ที่มีพื้นที่ผิวสูงจากผงถ่านไม้โดยการก่อกัมมันต์ทางเคมีแบบแห้ง. วารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น. 2015; 43(4):788–98.
[21] รวินทร์ สุทธะนันท์, โกวิทย์ ปิยะมังคลา. จุลนศาสตร์และเทอร์โมไดนามิกส์การดูดซับเมทิลีนบลูโดยใช้เปลือกถั่วลิสง. วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. 2008; 31(4):751-63.

[22] รวินทร์ สุทธะนันท์, โกวิทย์ ปิยะมังคลา. จลศาสตร์และเทอร์โมเคมีการดูดซับเมทิลีนบลูโดยใช้แกลบ ดัดแปร. วารสารวิชาการ พระจอมเกล้า พระนครเหนือ. 2011; 21(2), 337-48.

[23] อรดี ฤทธิชัย, ศศิธร มั่นเจริญ. การกำจัดสีย้อมในน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมสิ่งทอด้วยถ่านกัมมันต์จากเปลือกปู. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา. 2014; 19(1):131-40.

[24] Sun J, Hippo EJ, Marsh H, et al. Activated Carbon Produced from an Illinosis Basin Coal. Carbon. 1997; 35(3):341-52.

[25] Wang LG, Yan GB. Adsorptive removal of directed yellow dye from aqueous solution using bamboo charcoals activated with different chemicals. Desalination. 2011; 274(1/3):81-90.

[26] มาตรฐานการผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมถ่านกัมมันต์ มอก. 900-2547. 2547.

[27] Ozer D, Dursum G, Ozer A. Methylene blue adsorption from aqueous solution by dehydrated peanut hull. J Hazard Mater. 2007; 144(1-2):171-9.