เผยแพร่แล้ว: 2019-06-25

การผลิตถ่านกัมมันต์จากทางจากในแหล่งชุมชนลุ่มน้ำปะเหลียน จังหวัดตรัง

สุปราณี วุ่นศรี, วราวุฒิ ดวงศิริ, นพดล โพชกำเหนิด

30-41

การปรับปรุงอุณหภูมิภายในห้องอัดอากาศเพื่อลดการใช้พลังงานของระบบอัดอากาศ

ธีรนนท์ นามวงษา, ณัฐดนย์ พรรณุเจริญวงษ์, ฉัตรชัย เบญจปิยะพร, ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช

42-51

การออกแบบเสริมผิวทางแบบยืดหยุ่นที่ได้จากเครื่องมือ Benkelman Beam

ธรรมมา เจียรธราวานิช, สวัสดิ์ ศรีเมืองธน

52-58

Screening and partial purification of antibacterial compounds from Streptomyces sp. strain RS2

Nattadon Pannucharoenwong, Nongyao Nonpanya, Supunnee Pladsrichuay, Kumpanat Chaiphet

90-97

การผลิตเอทานอลจากน้ำคั้นผลตาลโตนดสุกด้วยลูกแป้งข้าวหมากและลูกแป้งสาโท

โกสินทร์ ทีปรักษพันธ์, ณิชา ประสงค์จันทร์, นพดล โพชกำเหนิด

116-127

ตัวแบบพยากรณ์ราคาเมล็ดกาแฟ

วรางคณา เรียนสุทธิ์

141-155