การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของอาหารไก่ไข่ 3 ชนิด ที่มีต่อน้ำหนักไข่และต้นทุนการผลิต

Main Article Content

วรางคณา เรียนสุทธิ์
ธาริณี ช่วยชะนะ

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของอาหารไก่ไข่ 3 ชนิด ที่มีต่อน้ำหนักไข่และต้นทุนการผลิต ได้แก่ อาหารสำเร็จรูปชนิดผง อาหารสำเร็จรูปชนิดอัดเม็ด และอาหารสำเร็จรูปชนิดผงผสมกับกากมะพร้าวอบแห้ง โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ ที่มีหน่วยทดลอง คือ ไก่ไข่สาวพันธุ์โร๊ดไอส์แลนด์แดง อายุ 20 สัปดาห์ น้ำหนักประมาณ 1.8 – 2.0 กิโลกรัม จำนวน 120 ตัว แบ่งไก่ทดลองออกเป็น 3 กลุ่ม สำหรับให้อาหารแต่ละชนิด ชนิดละ 40 ตัว ซึ่งไก่ไข่จำนวน 40 ตัว จะถูกแบ่งออกเป็น 10 กรง กรงละ 4 ตัว ระยะเวลาทำการทดลอง คือ 49 วัน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2559 ผลการวิจัยพบว่า อาหารสำเร็จรูปชนิดผงผสมกับกากมะพร้าวอบแห้งทำให้น้ำหนักไข่สูงที่สุดอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 โดยอาหารไก่ไข่อีก 2 ชนิด คือ อาหารสำเร็จรูปชนิดผง และอาหารสำเร็จรูปชนิดอัดเม็ด ส่งผลให้น้ำหนักไข่ไม่แตกต่างกัน แต่อาหารสำเร็จรูปชนิดผงมีต้นทุนค่าอาหารต่ำที่สุด และมีกำไรสูงที่สุด ดังนั้นจึงเป็นอาหารที่เหมาะสมกับการเลี้ยงไก่ไข่มากที่สุด ถึงแม้ว่าจะทำให้น้ำหนักไข่ที่ได้น้อยกว่าอาหารสำเร็จรูปชนิดผงผสมกับกากมะพร้าวอบแห้ง

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

ปวีณา ทรงธิบาย. ผลของการเสริมกากมะพร้าวอบแห้งในอาหารไก่ไข่ต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข่. งานวิจัยฉบับสมบูรณ์. คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์; 2547.

สรศักดิ์ สารสิทธิ์. ผลของการเสริมกากมะพร้าวสดในอาหารไก่ไข่ต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข่. งานวิจัยฉบับสมบูรณ์. คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์; 2547.

โสภณ บุญล้ำ, จุฑามาศ กระจ่างศรี. การเสริมขมิ้นชันในอาหารไก่ไข่ที่มีผลต่อสมรรถภาพการผลิตไข่และคุณภาพไข่. งานวิจัยฉบับสมบูรณ์. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี; 2554.

ฐิติมา แสงหลง, ปัญญารัตน์ นามจุมจัง, ศิรินาฎ ภูมิภาค, และคณะ. การเสริมใบมะรุมผงในอาหารไก่ไข่ต่อผลผลิต คุณภาพไข่และอายุการเก็บรักษาไข่ไก่. การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 5; วันที่ 25 พฤษภาคม 2560; มหาวิทยาลัยสยาม คณะวิทยาศาสตร์. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม; 2560. น.177-80.

รัตญาพร นากใจ, ศรีน้อย ชุ่มคำ. ผลของการเสริมกวาวเครือขาวในอาหารไก่ไข่ต่อคุณภาพเปลือกไข่และคุณภาพภายในของไข่. การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 6; วันที่ 6 มิถุนายน 2561; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สมุทรปราการ : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ; 2561. น.284-8.

จิราวัลย์ จิตรถเวช. การวางแผนและการวิเคราะห์การทดลอง. กรุงเทพฯ: ไทยพัฒนรายวันการพิมพ์; 2552.

Montgomery DC. Design and Analysis of Experiments. 6th ed. New York: John Wiley and Sons; 2005.

นฤมล สมคุณา, จรัส สว่างทัพ, จิรประภา รอดจากเข็ญ และคณะ. การศึกษาการเพิ่มระดับโปรตีนของกากมะพร้าวสดและแห้ง โดยกระบวนการหมักยีสต์และยูเรีย. แก่นเกษตร. 2557; 42(ฉบับพิเศษ 1): 290-4.