เผยแพร่แล้ว: 2020-06-24

Edge effect and its influence on the adjacent cavities in a composite insulator

Salakjit Nilboworn, Kuntapon Mahamad, Weerachai Sangchay, Paisan Kongrueang

23-29

การพัฒนาสมรรถนะเตาชีวมวลชนิด TLUD ระดับครัวเรือน

พลชัย ขาวนวล, สมบูรณ์ ประสงค์จันทร์, สุนารี บดีพงศ์

52-62

Simulation of Shell-and-Tube Heat Exchanger as a Vapor Control Unit with different baffle angle

Nattadon Pannucharoenwong, Nattha Kanlayaprasit, Phadungsak Rattanadecho, Ponthep Vengsungnle

63-74

Models for Analyzing Economical Crop Yields in Thailand

Pitsanu Tongkhow, Pornpit Sirima, Krisada Lekdee, Rachadasak Supengcum

102-111