ฟูลบริจด์สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลายสำหรับเครื่องลดความชื้นแบบเทอร์โมอิเล็กตริก

Main Article Content

เจนศักดิ์ เอกบูรณะวัฒน์

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้นำเสนอการประดิษฐ์สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลายสำหรับเครื่องลดความชื้นแบบเทอร์โมอิเล็กตริก สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลายที่สร้างขึ้นประกอบด้วยวงจรสำคัญหลายวงจร คือ วงจรซอฟต์สตาร์ต วงจรเรียงกระแส วงจรทบระดับแรงดัน วงจรแบบฟูลบริจด์อินเวอร์เตอร์ หม้อแปลงความถี่สูง และวงจรเรียงกระแสด้านขาออกตามลำดับ สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลายที่สร้างขึ้นนี้สามารถจ่ายแรงดันไฟฟ้าขาออกได้ 2 ระดับ คือ 12 และ 24 โวลต์ การควบคุมการทำงานใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์ PIC16F886 ควบคุมการทำงานของวงจรทบระดับแรงดันและวงจรฟูลบริดจ์อินเวอร์เตอร์ โดยวงจรควบคุมทำหน้าที่สร้างสัญญาณขับเกตจ่ายให้กับสวิตช์ไอจีบีทีในวงจรทั้งสองเพื่อควบคุมแรงดันขาออกของวงจรให้คงที่ สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลายที่สร้างขึ้นสามารถจ่ายกำลังไฟฟ้ารวมให้โหลดได้เท่ากับ 94.85 วัตต์ ที่ประสิทธิภาพร้อยละ 83.20 และมีค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้าเท่ากับ 0.95 lagging

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

[1] Comfort Zone for Conditioned Space [Internet]. [cited 2019 March 30]. Available form: https://www.air-conditioner -selection.com/comfort-zone-air-conditioner-sizing.html.

[2] กรมอุตุนิยมวิทยา [อินเตอร์เน็ต]. กรุงเทพฯ: ความชื้นสัมพัทธ์ [เข้าถึงเมื่อ 1 เมษายน 2562] จาก: https://www.tmd.go.th/info.

[3] Sonntag D. Important New Values of the Physical Constants of 1986. Vapour Pressure Formulations based on the IST-90 and Psychrometer Formulae. Z. Meteorol. 1990:340-44.

[4] Muhammad H. Rashid. Power Electronics Handbook. California USA. Academic Press; 2001.

[5] Brown M., Practical Switching Power Supply Design. California USA. Academic Press; 1990.

[6] Daniel W. H. Switching Power Supply Design. USA. McGraw-Hill; 2011.