เผยแพร่แล้ว: 2019-12-16

ระเบียบวิธีทางคอมพิวเตอร์สำหรับการมองเห็นสีของการคั่วเมล็ดกาแฟโดยใช้โอเพนซีวี

ชัยณรงค์ วิเศษศักดิ์วิชัย, ประเสริฐ เผ่าชู, เอกพล อนุสุเรนทร์, ชูศักยฐ์ กมลขันติธร, วินัย เมธาวิทิต

25-38

การออกแบบและสร้างเครื่องทดสอบการสึกหรอชนิดเคลื่อนที่ไปกลับ

ณภัทร อินทนนท์, นราธิป ภาวะรี, สุภลักษณ์ ศรีน้อย

89-98

ผลของภาชนะบรรจุต่อคุณภาพของขนมขบเคี้ยวจากข้าวหอมนิล

อาภัสรา - แสงนาค, กุลยา ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์, ชมณี ยืนยงพุทธกาล, อัญชลี เรืองเดช, อุบลรัตน์ สิริภัทราวรรณ

162-169

The Synthesis, characterization and antimicrobial activity of organometallic Ru(II) complex containing phenylthiourea ligand

Nararak Leesakul, Rachna Neang, Parichad Chuklin, Saowanit Saithong, Luksamee Vittaya

170-186