การออกแบบและพัฒนาเครื่องต้นแบบระบบวัดทางไฟฟ้า

Main Article Content

นางสาวกัลยา ธนาสินธ์

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้นำเสนอการออกแบบและพัฒนาเครื่องต้นแบบระบบวัดค่าทางไฟฟ้าเพื่อให้สามารถนำเครื่องต้นแบบระบบวัดค่าทางไฟฟ้ามาใช้ในการวัดค่ากระแสไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้าสลับ การวัดค่าแรงดันไฟฟ้า การวัดค่าความต้านทาน การวัดค่าความจุทางไฟฟ้า การวัดค่าความถี่ และการวัดค่าพื้นฐานทางด้านไฟฟ้าได้ ซึ่งเครื่องต้นแบบระบบวัดค่าทางไฟฟ้าที่สร้างขึ้นนี้ มีผลของการทดสอบการใช้งานแสดงให้เห็นได้ว่า เครื่องต้นแบบนั้นสามารถวัดค่ากระแสไฟฟ้าตรงและกระแสไฟฟ้าสลับได้ในหน่วยของแอมแปร์ โดยสามารถวัดค่าได้ที่ย่าน 0.2 ถึง 40 แอมแปร์ และย่าน 1 ถึง 400 แอมแปร์ การวัดค่าแรงดันไฟฟ้าได้ที่ย่าน 0 ถึง 1,000 โวลท์ การวัดค่าความต้านทานได้ที่ย่าน 1 โอห์ม ถึง 40 เมกะโอห์ม การวัดค่าความจุของตัวเก็บประจุได้ ในหน่วยของไมโครฟารัด ได้ที่ย่าน 1 ถึงย่าน 4,000 ไมโครฟารัด การวัดค่าความถี่ในหน่วยเฮิรตซ์ วัดค่าได้ที่ย่าน 10 เฮิรตซ์ ถึง 1 เมกะเฮิรตซ์ และการวัดการรั่วของกระแสไฟฟ้า การซ๊อตของวงจรไฟฟ้าได้ด้วย เครื่องต้นแบบระบบวัดค่าทางไฟฟ้านี้สามารถวัดค่าพื้นฐานทางด้านไฟฟ้าได้เทียบเท่ากับเครื่องมาตรฐานวัดค่าทางไฟฟ้า Fluke รุ่น 325 ได้อย่างแม่นยำและมีค่าความคลาดเคลื่อนจะต้องไม่เกิน 5 %


 

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

[1] สมาร์ทเลิร์นนิ่ง.อิเล็กทรอนิกส์.พิมพ์ครั้งที่1 ประเทศไทย กรุงเทพฯ; 2551.

[2] ETCR, Electronic Technology Co.,Ltd. [Internet]. Guangzhou; 2017 [cited 2017 Oct 25]. Available from: http://en.gzetcr.com

[3] เจษฎา ชินรุ่งเรือง. ทฤษฎีวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 3 ประเทศไทย กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2557.

[4] บุญธรรม ภัทราจารุกุล. งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น.พิมพ์ครั้งที่ 1 ประเทศไทย กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น; 2556.

[5] ษิรากร ซีโฮ่. ศึกษาการวัดกระแสไฟฟ้าจาก Current Transformer ที่สร้างขึ้นเทียบกับดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์.[วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต]. ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา; 2558.

[6] นฤมล วันน้อย.เครื่องต้นแบบแสดงผลคุณภาพกำลังไฟฟ้าและบันทึกผลอัจฉริยะด้วยระบบจัดเก็บข้อมูลโดยใช้โปรแกรมแลปวิวสำหรับการจัดการอนุรักษ์พลังงาน .การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 7 วันที่ 30 – 31 มีนาคม.นครปฐม;2558.1-9.

[7] ธนารัตน์ ตันมณี,ประเสริฐ ดลรวีวุ่นแม่สอด,ธนิต มาละวรรณโณ และคณะ.โพรบวัดกระแสไฟฟ้าสลับแบบขดลวดโรโกสกี้ขนาด 1 KA.วารสารวิชาการและวิจัยมทร.พระนคร,ฉบับพิเศษ: 2556; 16 Suppl:S108-17.

[8] Position Test Systems (MPT) Portable Test PTS model 3.3 [Internet]. Switzerland: Landis+GyrStrasse1, P.O.box7550,6302Zug Schweiz; c2019 [cited 2019 Aug 25]. Available from: https://www.mte.ch/

[9] Fluke 325 True-rms Clamp Meter [Internet]. Singapore: Fluke South East Asia Pte Ltd1, Clementi Loop; c2019 [cited 2019 Aug 15]. Available from: https://www.fluke.com/