การวิเคราะห์พฤกษเคมี ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์แอลฟา-กลูโคซิเดสของบัวหลวง

Main Article Content

ณพัฐอร บัวฉุน

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาพฤกษเคมี ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และฤทธิ์ยับยั้งเอ็นไซม์แอลฟา-กลูโคซิเดส ของสารสกัดหยาบบัวหลวง 3 สายพันธุ์ คือ  บัวหลวงปทุม บัวหลวงสัตตบงกช และบัวหลวงสัตตบุตย์ จากการศึกษาพฤกษเคมีของสารสกัดหยาบเอทานอลบัวหลวงเอทานอล 3 สายพันธุ์ พบ ฟลาโวนอยด์ คูมาริน ซาโปนิน แทนนิน และเทอร์ปีนอยด์ นำสารสกัดมาหาปริมาณฟีนอลิกรวม (50.56±0.94 ถึง 94.67±2.10 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิกต่อน้ำหนักสารสกัด) ปริมาณแทนนินรวม (17.38 ถึง 28.53 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแทนนิกต่อน้ำหนักสารสกัด) ปริมาณฟลาโวนอยด์รวม (24.91±0.84 ถึง 37.32 ±1.24 มิลลิกรัมสมมูลของเคอร์ซิตินต่อน้ำหนักสารสกัด) ในการศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH radical scavenging พบว่าสารสกัดเกสรบัวหลวงปทุมมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงสุดโดยมีค่า EC50 เท่ากับ 22.98 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และ สารสกัดกลีบดอกบัวหลวงปทุม มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงสุดโดยมีค่า EC50 เท่ากับ 25.06 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ในการศึกษาฤทธิ์ยับยั้งเอ็นไซม์แอลฟา-กลูโคซิเดส ที่เกี่ยวข้องกับเบาหวานของบัวหลวงทั้งสามชนิดพบว่าสารสกัดจากเกสรและกลีบดอกของบัวหลวงปทุมมีฤทธิ์ยับยั้งเอ็นไซม์แอลฟา-กลูโคซิเดส (91.49±0.25 และ 70.24±0.02 %) ที่ความเข้มข้น 2.0 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Rattana S, Sungthong B. Antioxidant activities and total phenolic contents of methanolic extract from five fragrant flowers. Proceeding of 12th Mahasarakham University Conference; 2016 Aug 4-5; Mahasarakham University, Thailand. 2016. P.359-62.

Buachoon N. Chemical Compositions and Antioxidant Activity of Crude Extract from Phyllanthus emblica L. RMUTSB Academic Journal science and technology. 2017; 10(2):8-17.

Wongklang S, Steinrut L, Itharat A. Antioxidant Activity of Nelumbo nucifera Gaerth Extract. Agricultural Sci J. 2014; 45Suppl 2: 673-6.

Liu S, Li D, Huang B, et al. Inhibition of pancreatic lipase, α-glucosidase, α-amylase, and hypolipidemic effects of the total flavonoids from Nelumbo nucifera leaves. J Ethnopharmacol. 2013;149:263–9.

Ayoola GA, Coker H, Adesegun SA, et al. Phytochemical screening and antioxidant activities of some selected medicinal plants used for malaria therapy in southwestern Nigeria. Trop J Pharmaceut Res. 2008;7(3):1019–24.

Majhenič L, Škerget M, Knez Ž. Antioxidant and antimicrobial activity of guarana seed extracts. Food Chem. 2007; 104(3):1258–68.

Arvouet GA, Vennat B, Pourrat A, et al. Identification des Principaux Constituants. Journal de Pharmacie de Belgique. 1994; 9(6):462-8.

Braca A, Sortino C, Politi M, et al. Antioxidant activity of flavonoids from Liccania licaniaeflora. J Ethno-pharmacol. 2002; 79(3):379–81.

Rai S, Wahile A, Mukherjee K, et al. Antioxidant activity of Nelumbo nucifera (sacred lotus) seeds. J Ethno- pharmacol, 2006; 104(3):322–7.

Matsui T, Yoshimoto C, Osajima K. In vitro survey of alphaglucosidase inhibitory food components. Biosci Biotechnol Biochem. 1996; 60 :2019-22.

Venkatesh B, Dorai A. Antibacterial and antioxidant potential of white and pink Nelumbo Nucifera Gaertn flowers. International Conference on Bioscience, Biochemistry and Bioinformatics IPCBEE;2011 Feb 26; Singapore. 2015. P.213-7.

Buachoon N. Yawanart N. Development of Skin Lotion from Albizia Myriophylia Benth. and Ardisia Elliptica Thum. Crude Extracts. VRU Research and Development Journal Science and Technology. 2018; 12(2):74-85.

Lee HK, Choi YM, Noh DO, et al. Antioxidant effect of Korean traditional lotus liquor (Yunyupju). International Journal of Food Science and Technology. 2005; 40(7):709–715.

Kim ES, Weon JB, Yun BR, et al. Cognitive enhancing and neuro- protective effect of the embryo of the Nelumbo nucifera seed. Evidence - Based Complementary and Alternative Medicine. Evid Based Complement Alternat Med .2014; Article ID 869831, 9.

Nishibori N, Sawaguchi M, Hiroi T, et al. Inhibitory effects of aqueous extract prepared from joint part of lotus root on α-amylase and α-glucosidase activities. Phytopharmacology. 2012:3(1);1-11.