การประเมินศักยภาพการผลิตกำลังไฟฟ้ากระแสตรงจากโรงไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ในระบบจำหน่ายไฟฟ้า

Main Article Content

ปพน งามประเสริฐ
พูนศรี วรรณการ
นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้นำเสนอเทคนิคการตรวจวัดและทดสอบแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง เพื่อหาข้อบกพร่องการผลิตกำลังไฟฟ้ากระแสตรงจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบจำหน่ายไฟฟ้า โดยใช้หลักการตรวจวัดทางด้านไฟฟ้ากระแสตรง ด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์รวมถึงหลักการเงื่อนไข หลักการสภาวะการทดสอบมาตรฐาน การตรวจสอบด้วยภาพความร้อนและการตรวจสอบเส้นโค้งกระแส-แรงดัน โดยมีวัตถุประสงค์ประเมินศักยภาพการผลิตกำลังไฟฟ้ากระแสตรง ซึ่งได้ประมวลผลทดสอบกับกรณีศึกษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกำลังผลิตสูงสุด 10 เมกกะวัตต์ ที่เชื่อมต่อในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ระดับแรงดันไฟฟ้า 22 kV ผลจากการทดสอบแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพและความสามารถในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้สูงสุดและมีความต่อเนื่อง

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Pramuk U, Panot S. Reduction of Reverse Power Flow Using the Appropriate Size and Installation Position of a BESS for a PV Power Plant. IEEE Access. 2020; 8: 102897-906.

Patrick S D O, Marcelo A A L, Augusto S C, et al. Harmonic analysis based on scica at PCC of a grid-connected micro solar PV power plant. 18th International Conference on Harmonics and Quality of Power (ICHQP). 2018 May 13-16; Ljubljana, Slovenia. 2018.

Ui-Min C. Study on Effect of Installation Location on Lifetime of PV Inverter and DC-to-AC Ratio. IEEE Access. 2020; 8: 86003-11.

Mark D Y, John P D C, Michael K, et al. Dynamic Real-Time I–V Curve Measurement System for Indoor/Outdoor Characterization of Photovoltaic Cells and Modules. IEEE Journal of Photovoltaics. 2015; 5(1): 337-43.

The Engineering Institue of Thailand Under H.M. The King’s Patronage. Thailand Electrical Installation Standard. Solar Rooftop Power Supply Installations. 1st edit. EIT Standard 022013-16. Bangkok, THAILAND: EIT. 2013

Papon N, Sakhon W, Poonsri W, et al. Improvement for Voltage Sag with Photovoltaic Performance on Distribution System. IEET-International Electrical Engineering Transactions. 2020; 6(10): 28-33.

Papon N, Sakhon W, Poonsri W, et al. Application Improvement of Voltage Profile by Photovoltaic Farm on Distribution System. IEEE International Conference on Power, Energy and Innovations (ICPEI). 2019OCT 16-18 Pattaya, Thailand ; 98-101.

Al-Motasem I A. Development of a generalised PV model in MATLAB/Simulink using datasheet values. The Journal of Engineering. 2018; 2018(5): 257-63.

Jun-M H, Rong-J W, Wei G. Newly- Designed Fault Diagnostic Method for Solar Photovoltaic Generation System Based on IV-Curve Measurement. IEEE Access. 2019; 7: 70919-32.

Paolo B Q, Francesco G, Sonia L, et al. Light Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) for Cooperative Inspection of PV Plant. IEEE Journal of Photovoltaics. 2014; 4(4): 1107-13.

EKO MP-11 I-V Checker, Solution Type: Solar & Energy Testers > I-V Checker [Internet]. Wise Tech. Available form: https://www.wise-tech.co.il/product/eko-mp-11-i-v-checker/

Fluke TiX560 infrared camera with a telephoto lens 2x magnification [Internet]. FLUK. Available form: https://www.fluke.com/th-th/product/thermal-cameras/tix560-2x-telephoto-lens-kit#country-picker-mobile