เผยแพร่แล้ว: 2020-12-25

High-selectivity Dual-band Bandpass Filter By Utilizing Asymmetrical Stepped-impedance Resonator

Natchayathorn Wattikornsirikul, Jessada Konpang, Suttee Tubtongdee, Adisorn Sirikham

10-18

การขนส่งสินค้าภายในเมืองโดยการขนส่งทางถนนร่วมกับระบบรถไฟฟ้ารางเบา

ศิรวดี อรัญนารถ, นันท์พิพัฒน์ ธนาวริศวัฒนา, อาทิตย์ อภิโชติธนกุล

50-66

สมบัติความคงทนของสีและสมบัติทางกายภาพของผ้าฝ้ายที่พิมพ์ซิลค์สกรีนด้วยสีดินแดง

นรเทพ โปธิเป็ง, ศรีกาญจนา จตุพัฒน์วโรดม, รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์

91-103

ศักยภาพในการผลิตแก๊สชีวภาพจากของเสียอินทรีย์จากอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมจากแหล่งเทศบาลเมืองเขารูปช้าง โดยใช้การหมักแบบกะ

นพดล โพชกำเหนิด, สมบูรณ์ ประสงค์จันทร์, ณิชา ประสงค์จันทร์, สมเกียรติ์ อินทรักษ์, สมพงศ์ โอทอง

116-127

อิทธิพลของวัสดุเพาะกล้าที่มีต่อการเจริญเติบโตของต้นอ่อนทานตะวัน

รองศาสตราจารย์วรางคณา เรียนสุทธิ์, ธารารัตน์ หนูนุ่ม

168-180