การกำจัดไอออนสังกะสีจากน้ำเสียเส้นด้ายยางโดยใช้เทคนิคการตกตะกอนทางเคมี

Main Article Content

ขนิษฐา เจริญลาภ
ฉันทมณี พูลเจริญศิลป์

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำจัดไอออนสังกะสีจากน้ำเสียเส้นด้ายยาง โดยศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของกระบวนการตกตะกอน โดยใช้สารตกตะกอน 3 ชนิด ได้แก่ (โซเดียมไฮดรอกไซด์ แคลเซียมไฮดรอกไซด์ และโซเดียมซัลไฟด์) ศึกษาปริมาณของสารตกตะกอน เวลาการกวน เวลาการตกตะกอน และเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการกำจัดไอออนสังกะสีของสารตกตะกอนแต่ละชนิด ผลการทดลองพบว่าสภาวะที่เหมาะสมในการกำจัดไอออนสังกะสีด้วยวิธีการตกตะกอนคือใช้โซเดียมซัลไฟด์เข้มข้น ร้อยละ 10 โดยน้ำหนักต่อปริมาตร ปริมาณ 26.67 มิลลิลิตร ต่อน้ำเสีย 1 ลิตร อัตรากวนเร็ว 100 รอบต่อนาที เวลา 1 นาที อัตรากวนช้า 30 รอบต่อนาที เวลา 30 นาที ปล่อยให้ตกตะกอน 60 นาที น้ำหลังบำบัดมีปริมาณไอออนสังกะสี 0.13 ± 0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร คิดเป็นประสิทธิภาพในการกำจัดร้อยละ 99.99 ± 0.03 นอกจากนี้ยังมีค่าพีเอช 4.77 ± 0.01 การนำไฟฟ้า 10.55 ± 0.06 ไมโครซีเมนส์ต่อเซนติเมตร ซีโอดี 1,643.84 ± 91.32 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณของแข็งแขวนลอย 4.50 ± 1.00 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าใช้จ่ายในการบำบัด 91.32 บาทต่อน้ำเสีย 1 ลูกบาศก์เมตร

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Ahmed Basha C, Bhadrinarayana NS, Anantharaman N, Meera Sheriffa Begum KM. Heavy metal removal from copper smelting effluent using electrochemical cylindrical flow reactor. J Hazard Mater. 2008 Mar 21; 152(1):71–8.

Akbal F, Camcı S. Copper, chromium and nickel removal from metal plating wastewater by electrocoagulation. Desalination. 2011 Mar 15; 269(1–3):214–22.

Pohl A. Removal of heavy metal ions from water and wastewaters by sulfur-containing precipitation agents. Water Air Soil Pollut. 2020 Sep 28; 231(10):503.

Rodriguez-Freire L, Gonzalez-Estrella J, Li G. Technologies for fractionation of waste-

water and resource recovery. In 2020. p. 329–54.

Vishali S, Kavitha E. Chapter 6 - Application of membrane-based hybrid process on paint industry wastewater treatment. In: Shah MP, Rodriguez-Couto S, editors. Membrane-Based Hybrid Processes for Wastewater Treatment [Internet]. Elsevier; 2021 [cited 2021 Dec 15]. p. 97–117. Available from: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128238042000161

Ain Zainuddin N, Azwan Raja Mamat T, Imam Maarof H, Wahidah Puasa S, Rohana Mohd Yatim S. Removal of nickel, zinc and copper from plating process industrial raw effluent via hydroxide precipitation versus sulphide precipitation. IOP Conf Ser Mater Sci Eng. 2019 Aug 1; 551(1):012122.

Ayres DM, Davis AP, Gietka PM. Removing heavy metals from wastewater University of Maryland; 1994 Aug Available from: http://www.appliedmechtech.com/wp-content

Veeken AHM, Akoto L, Hulshoff Pol LW, Weijma J. Control of the sulfide (S2-) concentration for optimal zinc removal by sulfide precipitation in a continuously stirred tank reactor. Water Res. 2003 Sep; 37(15):3709–17.

U.S. EPA. Control and treatment technology for the metal finishing industry-sulfide precipitation. [Internet]. Cincinnati, Ohio: United States Environmental Protection Agency; 1980. Report No.: EPA 625/8-80-003. Available from: https://nepis.epa.gov/Exe/ZyNET.exe/30004EDD.TXT

Yrjas KP, Zevenhoven CAP, Hupa MM. Hydrogen sulfide capture by limestone and dolomite at elevated pressure. 1. sorbent performance. Ind Eng Chem Res. 1996 Jan 1; 35(1):176–83.

Junuzovic H, Begic S, Selimović A, Djozic A, Cvrk R, Ahmetović M. Efficiency of carbonate precipitation and removal of copper and nickel Ions from their mono-

component and two-component aqueous solutions. Int J Res Appl Sci Biotechnol. 2019 Dec 13;06:11–5.

Patterson JW, Allen HE, Scala JJ. Carbonate precipitation for heavy metals pollutants. J Water Pollut Control Fed U S Available from: https://www.osti.gov/biblio/5170276

มั่นสิน ตัณฑุลเวศม์. วิศวกรรมการประปา เล่ม 1. 3rd ed. กรุงเทพฯ.: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2542.

American public health association, eaton AD, American water works association, water environment federation. Standard methods for the examination of water and wastewater. Washington, D.C.: APHA-AWWA-WEF; 2005.

Platte JA, Marcy VM. Photometric Determination of Zinc with zincon. application to water containing heavy metals. Anal Chem. 1959 Jul 1;31(7):1226–8.

Säbel CE, Neureuther JM, Siemann S. A spectrophotometric method for the determination of zinc, copper, and cobalt ions in metalloproteins using Zincon. Anal Biochem. 2010 Feb 15; 397(2):218–26.

Faiz U, Butt T, Satti L, Hussain W, Hanif F. Efficacy of zinc as an antibacterial agent against enteric bacterial pathogens. J Ayub Med Coll Abbottabad JAMC. 2011 Jun; 23(2):18–21.

Sirelkhatim A, Mahmud S, Seeni A, Kaus NHM, Ann LC, Bakhori SKM, et al. Review on zinc oxide nanoparticles: antibacterial activity and toxicity mechanism. Nano-Micro Lett. 2015 Jul 1; 7(3):219–42.

Freeman HM. Standard handbook of hazardous waste treatment and disposal. 2 edition. New York: McGraw-Hill Education; 1997.

Cañizares P, Martínez F, Jiménez C, Sáez C, Rodrigo MA. Coagulation and electro

coagulation of oil-in-water emulsions. J Hazard Mater. 2008 Feb 28; 151(1): 44–51.

กระทรวงอุตสาหกรรม. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 153 ง 2560, 15 หน้า.