เผยแพร่แล้ว: 2022-06-16

การพัฒนาระบบสืบค้นที่มาของลายผ้าย้อมครามด้วยเทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก

ชารินี ไชยชนะ, สีตลา วงษ์กาฬสินธุ์, ฉัตรชัย เจียมรัมย์

68-83

การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดความสูญเปล่าในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

วินัย หล้าวงษ์ , โยธิน นามโสรส, อภิวัฒน์ ด่านแก้ว, วีรพงค์ จุลศรี

132-149