การพัฒนาเทคนิคการติดตั้งแบบหล่อสำหรับเสาคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าตัดสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดใหญ่

Main Article Content

ชำนาญ น้อยพิทักษ์
สนธยา ทองอรุณศรี
วันดี พูนพจน์มาศ

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเทคนิคการติดตั้งแบบหล่อสำหรับเสาคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าตัดสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 250 x 750  มิลลิเมตร และศึกษาประสิทธิภาพการใช้งานของแบบหล่อที่พัฒนาขึ้นในโครงการก่อสร้างจริง ให้สามารถก่อสร้างได้อย่างรวดเร็วและลดปัญหาที่เกิดจากการใช้แบบหล่อเสาทั่วไป จากผลการวิจัยพบว่า แบบหล่อที่พัฒนาขึ้นสามารถลดจำนวนจุดค้ำยัน ลดเวลาในการประกอบเสา และสามารถใช้ทาวเวอร์เครนยกและสวมลงในเหล็กเสริมของเสาได้โดยไม่เกิดการเสียรูป โดยเสาคอนกรีตที่ได้มีผิวเรียบไม่เกิดการโก่งหรือเสียรูปเนื่องจากแบบหล่อ เมื่อนำแบบหล่อเสาที่พัฒนาขึ้นไปใช้ในโครงการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 8 ชั้นจำนวน 3 อาคาร มูลค่าการก่อสร้าง 408 ล้านบาท มีระยะเวลาการก่อสร้างเพียง 11 เดือน จำนวนเสาที่ต้องก่อสร้างรวมทั้งสิ้น 144 ต้นต่อชั้น พบว่าแบบหล่อที่พัฒนาขึ้นสามารถต้านทานการเสียรูปได้ทั้งขณะยกติดตั้งด้วยทาวเวอร์เครน และการเทคอนกรีตลงในแบบหล่อ ได้เสาที่มีขนาดตามต้องการ ไม่เกิดการโก่งหรือเสียรูป ช่วยลดระยะเวลาในการก่อสร้างเสาคอนกรีตเสริมเหล็กในส่วนของการติดตั้งแบบหล่อได้ถึงร้อยละ 33 และสามารถลดต้นทุนด้านแบบหล่อ จุดค้ำยันและด้านแรงงาน ทำให้ลดระยะเวลาการก่อสร้างและช่วยลดต้นทุนการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

เอกสิทธ์ลิ้มสุวรรณ. แบบหล่อคอนกรีต. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาลัย; 2546.

Yip R, Poon CS. Comparison of timber and metal formwork systems. Proceedings of the Institution of Civil Engineers - Waste and Resource Management. 2008; 161(1):29-36.

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวง มหาดไทย. คู่มือการออกแบบอาคารเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ. กรุงเทพฯ: สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง; 2558

Schipper H. Double-curved precast concrete elements. Research into technical viability of the flexible mould method; 2015

Peurifoy LR, Oberlender DG. Formwork for Concrete Structures 4th edition. The McGraw-Hill Companies; 2011

Ko CH, Kuo JD. Making formwork design lean. Journal of Engineering Project and Production Management. 2019; 9(1):29-47.

Brózda K, Selejdak J. Safety of Formworks in the Engineering and General Construction Sector. System Safety: Human-Technical Facility-Environment. 2019; 1(1): 284-90.

Rajeshkumar V, Anandaraj S, Kavinkumar V, et al. Analysis of factors influencing formwork material selection in construction buildings. Materials Today: Proceedings;2020.

Arumsari P, Xavier C. Cost and time analysis on the selection of formwork installation method. E&ES. 2020; 426(1): 12-42.

Hyun C, Jin C, Shen Z, et al. Automated optimization of formwork design through spatial analysis in building information modeling. Automation in Construction. 2018; 95(1):193-205.

Jean-Claude L. Formwork Pressures by Self-Compacting Concrete. Stellenbosch University. 2018:13-42

Giammatteo MM, Gregori A, Totani G. In -situ measurement of formwork pressures generated by Self-Compacting Concrete. WIT Transactions on Modelling and Simulation. 2007; 46(1):851-860.

Yaser G, Jonny N, Mats E, et al. Lateral Formwork Pressure for Self-Compacting Concrete—A Review of Prediction Models and Monitoring Technologies. MDPI stays neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affil-iation. 2021; 14(1): 1-18.

Robert LP, Garold DO. Pressure of Concrete on Formwork. Formwork for Concrete Structures. 2011:7-148.

Ciribini A, Tramajoni M. High-Rise Towers an Integrated Approach between Climbing Formworks and Stationary Booms 18th. CIB World Building Congress Salford UK;2010