การเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายไฟฟ้าในแบบจำลองระบบจำหน่ายไฟฟ้า 85 บัส ด้วยการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกระจายตัวชนิดเซลล์แสงอาทิตย์

Main Article Content

มนัส บุญเทียรทอง
ณัชพล เรืองทรัพย์
นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้นำเสนอการเพิ่มประสิทธิภาพภาพการจ่ายไฟในระบบจำหน่ายไฟฟ้าด้วยการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกระจายตัวชนิดเซลล์แสงอาทิตย์ การจ่ายไฟมีความสำคัญต่อระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นอย่างมาก ถ้าระบบจำหน่ายไฟฟ้ามีการจ่ายไฟที่ดีจะส่งผลให้ลดกำลังไฟฟ้าสูญเสียของระบบ วัตถุประสงค์ของบทความเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายไฟในระบบจำหน่ายไฟฟ้าด้วยการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกระจายตัวชนิดเซลล์แสงอาทิตย์ ทดสอบด้วยแบบจำลองระบบจำหน่ายไฟฟ้า 85 บัส ทดสอบในโปรแกรม MATLAB/Simulink จากการประมวลผลทดสอบแสดงให้เห็นว่าการการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกระจายตัวชนิดเซลล์แสงอาทิตย์ตามเงื่อนไขของบทความวิจัยนี้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพภาพการจ่ายไฟในระบบจำหน่ายไฟฟ้าได้


 

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

ชำนาญ ห่อเกียรติ. ระบบไฟฟ้ากำลัง. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาความชำนาญด้านไฟฟ้า; 2552.

Papon Ng, Sakhon W, Poonsri W, et al. Improvement for Voltage Sag with Photovoltaic Performance on

Distribution System. IEET - International Electrical Engineering Transactions. 2020; 6(10): 28-33.

Joseph S, Sanjib G, A.K. P. Allocation of DSTATCOM and DG in distribution systems to reduce power loss using ESM algorithm. 2016 IEEE 1st International Conference on Power Electronics, Intelligent Control and Energy Systems (ICPEICES). 2016 July 4-6; Delhi, India. 2016.

G. L, N. K, Likith Kumar M.V., et al. Multiple Distributed Generator and Capacitor Placement in Distribution Network for Voltage Profile Improvement and Network Loss Reduction. 2017 International Conference on Current Trends in Computer, Electrical, Electronics and Communication (CTCEEC). 2017 September 8-9; Mysore, India. 2017.

Zaher A. S, Fouad Z, Mutaz J. Voltage Profile Improvement Using DSTATCOM Based on Artificial Intelligent Techniques. 2019 IEEE Jordan International Joint Conference on Electrical Engineering and Information Technology. 2019 April 9-11; Amman, Jordan. 2019.

Papon N, Nattachote R, Sakhon W. Application Improvement of Voltage Profile by Photovoltaic Farm on Distribution System. 2019 International Conference on Power, Energy and Innovations (ICPEI). 2019 October 16-18; Pattaya, Thailand. 2019.

Bazilah I, Noor Izzri Abdul W, Mohammad Lutfi O, et al. A Comprehensive Review on Optimal Location and Sizing of Reactive Power Compensation Using Hybrid-Based Approaches for Power Loss Reduction, Voltage Stability Improvement, Voltage Profile Enhancement and Loadability Enhancement. IEEE Access. 2020; 8: 222733-65.

Ali Bannae R, Mohammad Mahdi Borhan E. Improvement of Voltage Profiles in Mashhad Distribution Systemwith Presence of Rooftop PV. 2020 10th Smart Grid Conference (SGC). 2020 December 16-17; Kashan, Iran. 2020.

Fangxing L. Distributed processing of reliability index assessment and reliability-based network reconfiguration in power distribution systems. IEEE Transactions on Power Systems. 2005; 20: 230-238.

Nattachote R. Placement of distributed generation for reliability in distribution system. RMUTP Research Journal. 2016; 10: 148-156.

M. Venkateswara R, Bishnu Prasad M, A.V.R.S. S. Enhancement of Voltage Profile for IEEE 14 Bus System with Inter line Power Flow Controller. 2016 Biennial International Conference on Power and Energy Systems: Towards Sustainable Energy (PESTSE). 2016 January 21-23; Bengaluru, India. 2016.

Papon N, Poonsri W, Nattachote R. Enhance Power Loss in Distribution System Synergy Photovoltaic Power Plant. 2020 International Conference on Power, Energy and Innovations (ICPEI). 2020 October 14-16; Chiangmai, Thailand. 2021.

Canada, A. H. Solar voltaic generation power plants: 1000 MW to 10 kW photovoltaic plant design and application guide for the Pacific Northwest. IEEE Technical Applications Conference and Workshops. Northcon/95. Conference Record. 1995 October 10-12; Portland, OR, USA. 2002. P. 189-94.

O. Zeidabadi N, S.A. Hashemi Z, Mohammadian M. The analysis of hybrid system as DG in smart grids by the use of loss sensitivity coefficient method. 2013 Smart Grid Conference (SGC). 2013 December 17-18; Tehran, Iran. 2014.

Marcelo Cortés-C; Jorge V; Marcelo Cortés-O. Power flow algorithm for analysis of distribution networks including distributed generation. 2018 IEEE PES Transmission & Distribution Conference and Exhibition - Latin America (T&D-LA). 2018 September 18-21; Lima, Peru. 2018.

Das D, Kothari D.P, Kalam A. Simple and efficient method for load flow solution of radial distribution networks. International Journal of Electrical Power & Energy Systems. 1995; 17: 335-46.

Prakash D.B, Lakshminarayana C. Optimal siting of capacitors in radial distribution network using Whale Optimization Algorithm. alexandria engineering journal. 2017; 56: 499-09.