การจำลองระบบจำหน่ายไฟฟ้า 33 บัสโดยการเชื่อมต่อแหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัว พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อปรับปรุงกำลังไฟฟ้าสูญเสีย

Main Article Content

สาคร วุฒิพัฒนพันธุ์
ปพน งามประเสริฐ
นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ

บทคัดย่อ

บทความนี้นำเสนอการจำลองระบบจำหน่ายไฟฟ้าโดยการเชื่อมต่อแหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัวพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อปรับปรุงกำลังไฟฟ้าสูญเสีย การลดกำลังไฟฟ้าสูญเสียเป็นปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของระบบจำหน่ายไฟฟ้า โดยมีผลกระทบทางเทคนิคภายใต้ข้อจำกัด เช่น ช่วงเวลาระยะของโหลด ระยะทางจากจุดต้นทางไปยังกลุ่มโหลด ดังนั้นจึงนำเสนอบทความนี้เพื่อแก้ไขปัญหากำลังไฟฟ้าสูญเสียในระบบจำหน่ายไฟฟ้าโดยการเชื่อมต่อโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของระบบจำหน่าย 33 บัส และอัลกอริธึมการไหลของพลังงานร่วมกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกระจายตัวชนิดพลังงานแสงอาทิตย์ ผลการวิจัยพบว่าการเชื่อมต่อโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สามารถปรับปรุงกำลังไฟฟ้าสูญเสียในระบบจำหน่ายได้

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Ngamprasert P, Woothipatanapan S, Wannakarn P, et al. Improvement for Voltage Sag with Photovoltaic Performance on Distribution System. IEET - International Electrical Engineering Transactions. 2020;6(1):28-33.

Ngamprasert P, Rugthaicharoencheep N, Woothipatanapan S. Application Improvement of Voltage Profile by Photovoltaic Farm on Distribution System. International Conference on Power, Energy and Innovations (ICPEI2019). 2019 October 16-18; Pattaya, Thailand. 2019. P. 98-101.

Rugthaicharoencheep N, Ngamprasert P, Ruangsap N, et al. Minimize the Customer Outage for Improved Reliability in Distribution System with Photovoltaic Distributed Generation. 2022 57th International Universities Power Engineering Conference (UPEC). 2022 August 30 - September 02; Istanbul, Turkey. 2022.

Rupa JAM, Ganesh S. Power Flow Analysis for Radial Distribution System Using Backward/Forward Sweep Method. International Journal of Electrical and Computer Engineering. 2014; 8(10):1628-1632.

Ngamprasert P, Wannakarn P, Rugthaicharoencheep N. Enhance Power Loss in Distribution System Synergy Photovoltaic Power Plant. 2020 International Conference on Power, Energy and Innovations (ICPEI). 2020 October 14-16; Chiangmai, Thailand. 2021. P .173-176.

Chang GW, Chinh NC. Coyote Optimization Algorithm-Based Approach for Strategic Planning of Photovoltaic Distributed Generation. IEEE Access. 2020;8:36180-90.

Wang Q, Wang T, Zheng Y, et al. Research on power loss of distribution network with photovoltaic access. The Journal of Engineering. 2017;2017(13):2257-60.

Ngamprasert P, Chattranont N, Rugthaicharoencheep N. The Analysis Harmonic for Connect Grid Photovoltaic Rooftop Synergy Distribution System. 2022 International Electrical Engineering Congress (iEECON). 2022 March 09-11; Khon Kaen, Thailand. 2022.

Sarkar F, Ramya R. Voltage sag and distortion mitigation in a hybrid power system using FACTs device. International Journal of Science and Research. 2015;4(5):311 - 317.

Aarif S, Randhawa ERK. Improvement of power quality using photovoltaic dynamic voltage restorer. International Journal for Research in Applied Science & Engineering Technology. 2017;5(9):703-708.

Yang GEY, Yung CZ, Yong SL. Optimal placement for hybrid energy in micro-grid. IEEE International Conference on Power System Technology (POWERCON). 2016 September 28 - October 01; Wollongong, NSW, Australia. 2016.

N. M. Nor, A. Ali, T. Ibrahim, and M. F. Romlie. Battery Storage for the Utility-Scale Distributed Photovoltaic Generations. IEEE Access. 2017;6:1137-1154.

Wang Y, Zhang N, Li H, et al. Linear three-phase power flow for unbalanced active distribution networks with PV nodes. CSEE Journal of Power and Energy Systems. 2017;3(3):321-324.

Savier JS, Das D. Impact of network reconfiguration on loss allocation of radial distribution systems. IEEE Trans. on Power Delivery. 2007;22(4):2473-2480.