การควบคุมคลังเวชภัณฑ์โดยกำหนดปริมาณการเบิกเวชภัณฑ์ที่หมาะสม ตามงบประมาณประจำปีด้วยสเปรดชีท กรณีศึกษา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

Main Article Content

ประภาพรรณ เกษราพงศ์
จักรินทร์ กลั่นเงิน
คัมภีร์ราญา ลือศักดิ์
ธนพร ฉายสุวรรณ

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดปริมาณการเบิกเวชภัณฑ์ที่หมาะสมตามงบประมาณประจำปีสำหรับการจัดการคลังเวชภัณฑ์ กรณีศึกษา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด้วยสเปรดชีท โดยการประยุกต์ใช้การพยากรณ์ 2 วิธี คือ วิธีการปรับเรียบเอ็กโปเนนเชียลครั้งเดียว และวิธีแยกส่วนประกอบ เพื่อกำหนดเป็นตัวแบบพยากรณ์สำหรับการคาดการณ์ความต้องการเวชภัณฑ์ยาที่เหมาะสม จากข้อมูลอนุกรมเวลาที่เก็บรายเดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือน มิถุนายน 2565 จากนั้น กำหนดปริมาณการเบิกเวชภัณฑ์ยาแต่ละรายการด้วยแนวคิดระบบสั่งซื้อแบบรอบเวลาการสั่งคงที่ ผลลัพธ์ที่ได้ คือ แนวคิดที่นำเสนอสามารถลดระดับคงคลังเวชภัณฑ์ลงได้ร้อยละ 24.69 เมื่อเทียบกับระดับคงคลังที่แท้จริง ซึ่งสามารถลดจำนวนเวชภัณฑ์ยาที่มีระดับคงคลังมากเกินความต้องการลงได้ร้อยละ 31.58 และสามารถเพิ่มจำนวนเวชภัณฑ์ยาที่มีระดับคงคลังเพียงพอต่อความต้องการร้อยละ 76.47 ทั้งนี้ หากพิจารณาถึงมูลค่าคงคลังรวม แนวคิดที่นำเสนอสามรถลดมูลค่าคงคลังรวมเมื่อเปรียบเทียบกับคงคลังรวมที่แท้จริงลดลง 399,980.76 บาท หรือลดลงร้อยละ 50.49 นอกจากนี้ แนวคิดที่นำเสนอยังถูกพัฒนาให้เป็นกรอบแนวคิดเพื่อช่วยตัดสินใจด้วยด้วยสเปรดชีตเพื่อความเป็นมิตรกับผู้ใช้ในทางปฏิบัติอีกด้วย

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

สุทิศา อาภาเภสัช. ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาระบบบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลของจังหวัดสุพรรณบุรี. วารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน. 2563;6(3):86-95.

ภานุพันธ์ ไพฑูรย์. ปัจจัยความสำเร็จการขับเคลื่อนการดำเนินงาน รพ.สต.ติดดาว เขตอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา.วารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน. 2563;6(2):168-177.

Hajeb HR, and Banafi M. Predicting the efficiency of inventory management using artificial neural networks. International Journal of Management, Accounting and Economics. 2022;9(11):703-718.

ช่อผกา โพธิ์ร่มไทร และ ปวีณา เชาวลิตวงศ์. ระบบสนับสนุนการบริหารสินค้าคงคลังสําหรับธุรกิจขายสินค้าตกแต่งบ้าน. วารสารวิศวกรรมศาสตรและนวัตกรรม. 2565;15(3):36-45.

จักรินทร์ กลั่นเงิน, ประภาพรรณ เกษราพงศ์ และ สิรางค์ กลั่นคำสอน. การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการควบคุมคลังวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมขึ้นรูปชิ้นส่วนยานยนต์: กรณีศึกษา. ใน การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ครั้งที่ 7; วันที่ 6-8 กรกฎาคม 2565; นครราชสีมา; 2565. น.320-326.

จักรินทร์ กลั่นเงิน และ ประภาพรรณ เกษรา-พงศ์. การพยากรณ์ปริมาณความต้องการสินค้าเพื่อควบคุมสินค้าคงคลัง: กรณีศึกษา ธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีก. ใน การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2555, วันที่ 17-19 ตุลาคม 2555; เพชรบุรี; 2555. น.150-154.

Liu H, Li C, Shao Y, et al. Forecast of the trend in incidence of acute hemorrhagic conjunctivitis in China from 2011-2019 using the Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average (SARIMA) and Exponential Smoothing

(ETS) models. Journal of Infection and Public Health. 2020;13(2):287-294.

Laung-Iem K, and Thanarak P. Forecasting of biodiesel prices in Thailand using time series decomposition method for long term from 2017 to 2036. International Journal of Energy Economics and Policy. 2021:11(4): 593-600.

ณัชพล อธิประยูร, อำไพ ทองธีรภาพ, และ เสาวภา ชัยพิทักษ์. การเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์สำหรับอนุกรมเวลาที่มีลักษณะไม่เป็นเชิงเส้นและไม่คงที่. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2563;28(2):197-207.

Taylor B.W. Introduction to management science. 13rd ed. Pearson Education, Inc.; 2013.